Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 GAMENG MANIPUD ITI SAO TI DIOS | ARAMID 17-18

Tuladentayo ti Panangasaba ken Panangisuro ni Apostol Pablo

Tuladentayo ti Panangasaba ken Panangisuro ni Apostol Pablo

17:2, 3, 17, 22, 23

Kasanotayo a matulad ti ulidan ni apostol Pablo?

  • Usarentayo ti Biblia a makirinnason kadagiti tattao, ken ibagaytayo ti panangilawlawagtayo kadagiti kasaritatayo

  • Mangasabatayo iti ayan ti tattao ken iti tiempo a mabalin a kasaritatayo ida

  • Respetuentayo dagiti patpatien ti sabsabali tapno makairugitayo iti makapainteres a saritaan