Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 PANAGBIAG KAS KRISTIANO

Panangparang-ay iti Abilidadtayo iti Ministerio—Tulongan Dagiti “Siuumiso nga Agannayas” nga Agbalin nga Adalan

Panangparang-ay iti Abilidadtayo iti Ministerio—Tulongan Dagiti “Siuumiso nga Agannayas” nga Agbalin nga Adalan

NO APAY A NAPATEG: Padpadakkelen ni Jehova dagiti bukel ti kinapudno iti puso dagiti “siuumiso nga agannayas iti agnanayon a biag.” (Ara 13:48; 1Co 3:7) Makipagtrabtrabahotayo kenkuana babaen ti panangisentrotayo iti panagreggettayo iti ministerio kadagiti mangyap-aplikar iti maad-adalda. (1Co 9:26) Masapul a maawatan dagiti mayad-adalan iti Biblia a nasken nga agbautisar dagiti Kristiano tapno maisalakanda. (1Pe 3:21) Tultulongantayo ida nga agbalin nga adalan babaen ti panangisuro a mangaramidda kadagiti panagbalbaliw iti biagda, mangasaba ken mangisuroda, ken idedikarda ti biagda ken Jehova.​—Mt 28:19, 20.

NO KASANO NGA ARAMIDEN:

  • Ipalagip kadagiti mayad-adalan iti Biblia a ti panggep ti panagadalda ket tulongan ida a ‘mangam-ammo’ ken mangparagsak ken Jehova.​—Jn 17:3

  • Tulongan ida a rumang-ay iti naespirituan babaen ti panangparmekda kadagiti lapped, kas kadagiti dakes nga aramid ken makadangran a pannakikadkadua

  • Pabilgen ken paregtaen ida sakbay ken kalpasan ti panagbautisarda.​—Ara 14:22

BUYAEN TI VIDEO A TULONGANNAKA NI JEHOVA A DIOS SA SUNGBATAN DAGITOY:

  • Ania dagiti mabalin a makagapu a mabuteng ti maysa nga agdedikar ken agpabautisar?

  • Kasano a matulongan dagiti panglakayen dagiti mayad-adalan iti Biblia a rumang-ay iti naespirituan?

  • Ania ti isuro kadatayo ti Isaias 41:10 maipapan ken Jehova?

  • Uray imperpektotayo, ania dagiti kualidad a makatulong kadatayo tapno awaten ni Jehova ti panagserbitayo?

Kasano a makipagtrabtrabahotayo ken Jehova iti panagaramid kadagiti adalan?