Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 PANAGBIAG KAS KRISTIANO

Agtutubo—Agbalinkayo a “Naregta Kadagiti Nasayaat nga Aramid”

Agtutubo—Agbalinkayo a “Naregta Kadagiti Nasayaat nga Aramid”

Sigun iti impaisurat ti Dios ken apostol Pablo a para ken Tito, imbagana a dagiti agtutubo, a pakairamanan ni Tito, masapul nga ikagumaanda ti agbalin a ‘mapagulidanan iti nasayaat nga aramid iti amin a pamay-an.’ (Tit 2:6, 7) Iti dayta met laeng a kapitulo, imbagana a nadalusanen ti ili ni Jehova tapno agbalinda a “naregta kadagiti nasayaat nga aramid.” (Tit 2:14) Ti maysa kadagita a nasayaat nga aramid ket ti panangikasaba ken panangisuro maipapan iti Pagarian ti Dios. No maysaka nga agtutubo, mabalinmo kadi nga usaren ti pigsam nga agserbi kas auxiliary wenno regular pioneer?—Pr 20:29.

No kayatmo ti agpayunir, mangaramidka iti realistiko a plano tapno maaramidmo dayta. (Lu 14:28-30) Kas pagarigan, kasanom a masuportaran ti bagim iti pinansial bayat nga agpaypayunirka? Kasanom a maabut ti maikalikagum nga oras? Ikararagmo ti situasionmo ken Jehova. (Sal 37:5) Ibagam ti planom kadagiti nagannakmo ken kadagidiay naballigi a payunir. Kalpasanna, ikagumaam a ragpaten ti kalatmo. Sigurado a bendisionan ni Jehova ti naregta a panagserbim kenkuana!

BUYAEN TI VIDEO A DAGITI AGTUTUBO A MANGIDAYDAYAW KEN JEHOVA SA SUNGBATAN DAGITOY A SALUDSOD:

  • Ania dagiti problema a sinango ti dadduma tapno makapagpayunirda, ket kasanoda a napagballigian dayta?

  • Kasano a matulongan dagiti nagannak ti annakda nga agregular payunir?

  • Apay a napateg ti maaddaan iti eskediul iti panangasaba?

  • Kasano a maparegta ken matulongan dagiti miembro ti kongregasion ti maysa a payunir?

  • Ania dagiti bendision a magun-odan dagiti agpayunir?

Kasano a matungpalko ti kalatko nga agserbi kas payunir?