Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 GAMENG MANIPUD ITI SAO TI DIOS | SALMO 92-101

Panagrangpaya iti Naespirituan Bayat ti Kinanataengan

Panagrangpaya iti Naespirituan Bayat ti Kinanataengan

92:12

Agbunga latta ti datiles a palma uray nasuroken a 100 ti tawenna

Makapataud dagiti nataengan iti naespirituan a bunga babaen ti . . .

92:13-15

  • panangikararagda iti sabsabali

  • panagadalda iti Biblia

  • panagatender ken panagkomentoda kadagiti gimong

  • panangyestoriada kadagiti kapadasanda

  • pannakiramanda iti panangasaba iti amin a kabaelanda