Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Agosto 8-14

SALMO 92-101

Agosto 8-14
 • Kanta 28 ken Kararag

 • Panglukat a Sasao (3 min. wenno awan pay)

GAMENG MANIPUD ITI SAO TI DIOS

 • Panagrangpaya iti Naespirituan Bayat ti Kinanataengan”: (10 min.)

  • Sal 92:12—Ti nalinteg ket mangpataud kadagiti naespirituan a bunga (w07 9/15 32; w06 7/15 13 ¶2)

  • Sal 92:13, 14—Kabaelan latta dagiti nataengan ti rumangpaya iti naespirituan uray nakapuyen ti salun-atda (w14 1/15 26 ¶17; w04 5/15 12 ¶9-10)

  • Sal 92:15—Mausar dagiti nataengan dagiti kapadasanda a mangparegta iti sabsabali (w04 5/15 12-14 ¶13-18)

 • Panagkali iti Naespirituan a Gameng: (8 min.)

  • Sal 99:6, 7—Apay a nasayaat nga ulidan da Moises, Aaron, ken Samuel? (w15 7/15 8 ¶5)

  • Sal 101:2—Ania ti kayat a sawen ti ‘pannagna buyogen ti natarnaw a puso’ iti uneg ti balaytayo? (w05 11/1 24 ¶14)

  • Ania ti maadalko iti panagbasa iti Biblia ita a lawas maipapan ken Jehova?

  • Ania dagiti punto iti panagbasa iti Biblia ita a lawas a mausarko iti ministerio?

 • Panagbasa iti Biblia: (4 min. wenno awan pay) Sal 95:1–96:13

AGBALIN A MAS EPEKTIBO ITI MINISTERIO

 • Damo a Pannakisarita: (2 min. wenno awan pay) g16.4 akkub—Mangibati iti pagsaritaan para iti panagsarungkar.

 • Panagsarungkar: (4 min. wenno awan pay) g16.4 akkub—Mangibati iti pagsaritaan iti sumaganad a panagsarungkar.

 • Panangyadal iti Biblia: (6 min. wenno awan pay) bh 161-162 ¶18-19—Tulongan ti iyad-adalan a mangpanunot no kasanona a mayaplikar ti naadalna.

PANAGBIAG KAS KRISTIANO

 • Kanta 90

 • Natataengan—Dakkel ti Maaramidanyo (Sal 92:12-15): (15 min.) Pagsasaritaan. Ipabuya ti video nga Older Ones—You Have an Important Role. (Mapan iti tv.jw.org, ken kitaen ti VIDEO ON DEMAND > THE BIBLE.) Kalpasanna, pagsaludsodan ti tallaong no ania dagiti nasursuroda. Paregtaen dagiti nataengan nga usarenda ti sirib ken kapadasanda a tumulong kadagiti agtutubo. Paregtaen dagiti agtutubo nga agpabalakad kadagiti nataengan no mangaramidda kadagiti napateg a desision.

 • Panagadal ti Kongregasion iti Biblia: (30 min.) ia kap. 21 ¶13-22 ken ti repaso iti kapitulo

 • Repaso ken Dagiti Maadal iti Sumaruno a Lawas (3 min.)

 • Kanta 29 ken Kararag