Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 GAMENG MANIPUD ITI SAO TI DIOS | MARCOS 3-4

Panangpaimbag iti Aldaw ti Sabbath

Panangpaimbag iti Aldaw ti Sabbath

3:1-5

Apay a naladingitan unay ni Jesus iti kababalin dagiti Judio a lider ti relihion? Gapu ta pinagbalinda a makapadagsen ti Sabbath ta ninayonanda iti nakaad-adu a saan a napateg a restriksion. Kas pagarigan, maiparit ti mangpatay iti timel. Mabalin laeng ti mangagas no agpegpeggad ti biag ti maysa. Kayatna a sawen, saan a mabalin nga agasan iti Sabbath ti natukkol a tulang wenno bullo. Nalawag a saan a talaga a maseknan dagiti lider ti relihion iti lalaki a paralisado ti imana.