Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 GAMENG MANIPUD ITI SAO TI DIOS | JEREMIAS 22-24

Addaanka Kadi iti ‘Puso a Mangam-ammo’ ken Jehova?

Addaanka Kadi iti ‘Puso a Mangam-ammo’ ken Jehova?

Impada ni Jehova dagiti tattao kadagiti higos

24:5

  • Dagiti matalek a Judio a naidestiero wenno napuersa a naipan idiay Babilonia ket kas kadagiti nasayaat a higos

24:8

  • Ti di matalek a ni Ari Zedekias ken dagiti dadduma a nangaramid iti dakes ket kas kadagiti dakes a higos

Kasano a maaddaantayo iti ‘puso a mangam-ammo’ ken Jehova?

24:7

  • Ikkannatayo ni Jehova iti ‘puso a mangam-ammo’ kenkuana no adalen ken iyaplikartayo ti Saona

  • Napudnotayo koma a mangsukimat iti pusotayo ken parutentayo dagiti panagpampanunot ken tarigagay a mangdadael iti relasiontayo ken Jehova

Panunotem: Addaanak kadi iti ‘puso a mangam-ammo’ ken Apo Jehova? Kasano a maaddaanak iti kasta?