Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

PANAGBIAG KEN MINISTERIOTAYO KAS KRISTIANO–WORKBOOK ITI GIMONG ABRIL 2016

 PANAGBIAG KAS KRISTIANO

Palagip iti Kombension

Palagip iti Kombension

Kas iti dadduma a gundaway, kayattayo a ti panagayat iti Dios ken iti pada a tao ti mangiwanwan kadatayo bayat ti panawen ti kombension. (Mt 22:37-39) Dineskribir ti 1 Corinto 13:4-8 ti ayat nga addaan aramid: “Ti ayat mabayag-panagituredna ken manangngaasi. . . . Saan a naalas ti panagtigtignayna, saanna a sapulen dagiti bukodna a pagimbagan, saan a magargari nga agpungtot. . . . Ti ayat saan a pulos aggibus.” Bayat a buyaenyo ti video a Palagip iti Kombension, panunotenyo no kasano a maipakita ti ayat iti sabsabali iti pagkombensionan.

KASANO A MAIPAKITATAYO TI AYAT . . .

  • no agreserba kadagiti pagtugawan?

  • no dandanin mangrugi ti musika?

  • kadagiti pagdagusantayo iti pagkombensionan?

  • babaen ti panagboluntario a tumulong?