Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 PANAGBIAG KAS KRISTIANO

Palagip iti Kombension

Palagip iti Kombension

Kas iti dadduma a gundaway, kayattayo a ti panagayat iti Dios ken iti pada a tao ti mangiwanwan kadatayo bayat ti panawen ti kombension. (Mt 22:37-39) Dineskribir ti 1 Corinto 13:4-8 ti ayat nga addaan aramid: “Ti ayat mabayag-panagituredna ken manangngaasi. . . . Saan a naalas ti panagtigtignayna, saanna a sapulen dagiti bukodna a pagimbagan, saan a magargari nga agpungtot. . . . Ti ayat saan a pulos aggibus.” Bayat a buyaenyo ti video a Palagip iti Kombension, panunotenyo no kasano a maipakita ti ayat iti sabsabali iti pagkombensionan.

KASANO A MAIPAKITATAYO TI AYAT . . .

  • no agreserba kadagiti pagtugawan?

  • no dandanin mangrugi ti musika?

  • kadagiti pagdagusantayo iti pagkombensionan?

  • babaen ti panagboluntario a tumulong?