Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 GAMENG MANIPUD ITI SAO TI DIOS | JOB 33-37

Ti Pudno a Gayyem Mangipaay iti Makapabileg a Balakad

Ti Pudno a Gayyem Mangipaay iti Makapabileg a Balakad
VIEW

Idi bimmallaet ni Eliu iti saritaan, naan-anay a naiduma ti balakadna kada Elifaz, Bildad, ken Zofar, iti kababagas dayta ken iti pannakilangenna ken Job. Pinaneknekanna nga isu ket pudno a gayyem ken nalaing a manangbalakad, a nasayaat a tuladen.

DAGITI GALAD TI NALAING A MANANGBALAKAD

NANGIPAAY NI ELIU ITI NASAYAAT NGA ULIDAN

32:4-7, 11, 12; 33:1

 

 • NAANUS

 • NALAING NGA AGDENGNGEG

 • NADAYAW

 
 • Siaanus nga inuray ni Eliu a malpas nga agsao dagiti in-inauna ngem isuna sakbay a nagsao

 • Gapu iti panagimdengna a naimbag, nalawlawag ti pannakaawatna kadagiti isyu sakbay a nangbalakad

 • Inawaganna ni Job iti naganna ken kinasaritana kas maysa a gayyem

 

33:6, 7, 32

 

 • NAPAKUMBABA

 • NALAKA A MAAS-ASITGAN

 • MANNAKIPAGRIKNA

 
 • Napakumbaba ken naasi ni Eliu ta inadmitirna ti mismo a kinaimperpektona

 • Nakipagrikna iti panagsagaba ni Job

 

33:24, 25; 35:2, 5

 

 • NATIMBENG

 • NAASI

 • MANAGBUTENG ITI DIOS

 
 • Siaasi nga impakita ni Eliu a saan a nainkalintegan ti kapanunotan ni Job

 • Tinulongan ni Eliu ni Job a mangtarus a saan a ti kinalintegna ti kapatgan

 • Ti nasayaat a balakad ni Eliu ti nangisagana ken Job nga umawat iti kanayonan nga instruksion manipud ken Jehova