Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Agpili iti lengguahe Iloko

 AGBALIN A MAS EPEKTIBO ITI MINISTERIO

Kampania a Panagimbitar iti Kombension

Kampania a Panagimbitar iti Kombension

Kada tawen, napalalo ti gagartayo a mangtagiragsak iti naespirituan a padaya kadagiti rehional a kombensiontayo. Tapno maramanan met ti sabsabali ti kinaimbag ni Jehova, agimbitartayo iti adu a tumabuno. (Sal 34:8) Tingitingen ti tunggal bagi dagiti panglakayen ti kasayaatan a pannakausar dagiti imbitasion.

DAGITI DETALYE A LAGLAGIPEN

  • Kaano ti kombensionko?

  • Kaano a mangrugi ti kampania ti kongregasionmi?

  • Kaano a maaramid dagiti taripnong sakbay ti panangasaba?

  • Ania dagiti kalatko para iti kampania?

  • Siasino dagiti planok nga imbitaran?

ANIA TI IBAGAM?

Kalpasan ti gagangay a panangkablaaw, mabalinmo nga ibaga:

“Makiramramankami iti sangalubongan a kampania a panagibunong iti daytoy nga imbitasion para iti nakapatpateg nga okasion. Makita ditoy imbitasion ti petsa, oras, ken pakaangayanna. Maragsakankami a makakitanto kadakayo.”

KASANOM A MAPARAYRAY TI INTERES?

Nupay kayattayo ti agawis iti adu a tumabuno iti kombension, alertotayo koma a mangparayray iti aniaman a naipakita nga interes.

Mabalinmo nga itukon ti magasin ken imbitasion kadagiti ngudo ti lawas.