Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Mangnamnama iti Ditay Makita

Ikagkagumaan ni Satanas a dadaelen ti kinamatalektayo tapno mapukawtayo ti namnamatayo. Ania ti aramidentayo tapno agtalinaedtayo a matalek, balanse, ken saan a sumuko?

Mangnamnama iti Ditay Makita—Introduksion

Naipasango ti maysa a pamilia kadagiti pakarigatan a kas iti naisalaysay iti libro ti Biblia a Job. Mapagballigiantay met dagiti pakasuotan iti tulong ni Jehova.

Mangnamnama iti Ditay Makita

Makatulong daytoy a makatukay-puso a video tapno determinadoka nga agmatalek ken mangpetpet iti inted ti Dios a namnama.