Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

“O Jehova, . . . Kenka Inkabilko ti Panagtalekko”

Buyaem no kasano a nakaaramid ni Ezekias kadagiti desision a naibatay iti pammati ken kinasungdo iti laksid ti saan a nasayaat nga impluensia dagiti adda iti aglawlawna. Nagbalin ni Ezekias a pagtuladan iti intero a nasion ken kadagiti amin nga agserserbi ken Jehova ita.