Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Introduksion iti 1 Corinto

Introduksion iti 1 Corinto

Adalem ti umuna a surat kadagiti taga-Corinto, a pakairamanan ti nadiosan a balakad maipapan iti panagkaykaysa, moral a kinadalus, ken ti ayat a di agpatingga.