Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Introduksion iti Filemon

Introduksion iti Filemon

Ammuem no apay nga impakaasi ni apostol Pablo a pakawanen ti gayyemna a ni Filemon ti nagtalaw nga adipenna a ni Onesimo.