Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 KANTA 88

Ipakaammom Kaniak Dagiti Dalanmo

Agpili iti Audio Recording
Ipakaammom Kaniak Dagiti Dalanmo
VIEW

(Salmo 25:4)

 1. 1. Nagtataripnongkam, Apo Jehova,

  Tapno agdaydayawkam kenka.

  Saom ket silaw iti pagnaanmi

  Ken mangiwanwan iti biagmi.

  (KORO)

  Isurom kad kaniak ti dalanmo.

  Ipangagko amin a bilinmo.

  Idalannak iti kinapudno,

  Ket tungpalek amin a lintegmo.

 2. 2. Di matukod ti siribmo, O Diosko;

  Makaliwliwat’ pangngeddengmo.

  Nakaskasdaaw ti ar-aramidmo;

  Amin a saom matungpalto.

  (KORO)

  Isurom kad kaniak ti dalanmo.

  Ipangagko amin a bilinmo.

  Idalannak iti kinapudno,

  Ket tungpalek amin a lintegmo.