Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 KANTA 47

Inaldaw nga Agkararag ken Jehova

Agpili iti Audio Recording
Inaldaw nga Agkararag ken Jehova
VIEW

(1 Tesalonica 5:17)

 1. 1. Agkararagka ken ni Jehova;

  Nakasagana a dumngeg kenka.

  Ipeksam amin a marikriknam.

  Wen, ni Jehova ket mapagtalkam.

  Agkararag inaldaw.

 2. 2. Pagyamanantay biag nga intedna.

  Dawatentay met pammakawanna.

  Ipudnotay ti amin kenkuana.

  Tapoktay laeng, pagaammona.

  Agkararag inaldaw.

 3. 3. Agkararagka ken ni Jehova

  No adda sangsanguem a problema.

  Kiddawem a saranayennaka.

  Agtalek a kanayon kenkuana.

  Agkararag inaldaw.