Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 KANTA 40

Makinkukua Kadatayo?

Agpili iti Audio Recording
Makinkukua Kadatayo?
VIEW

(Roma 14:8)

 1. 1. Makinkukua kenka?

  Sinot’ pagtultulnogam?

  No sino ti pagrukruknoyam

  Isut’ dios a pagserserbiam.

  Dimo mapaggiddan

  Ti dua a pagtulnogan.

  Maysa laeng ti inka ayaten;

  Isu laeng ti piliem.

 2. 2. Makinkukua kenka?

  Siasinot’ pagtulnogam?

  Ti maysat’ ulbod, pudnot’ maysa;

  Agpilika kadakuada.

  Ni kad pay la Cesar

  Ti inka pagtulnogan?

  Wenno ni Jehovat’ Diosmo itan?

  Isut’ inka pagserbian.

 3. 3. Makinkukua kaniak?

  Ni Jehova ti Diosko.

  Isu ti Amak a pagserbiak;

  Tungpalek ti insapatak.

  Biagkot’ ginatangna

  Iti darat’ Anakna.

  Ni Jehova la ti pagdayawak

  Bayat a sibibiagak.