Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 KANTA 36

Saluadantayo ti Pusotayo

Agpili iti Audio Recording
Saluadantayo ti Pusotayo
VIEW

(Proverbio 4:23)

 1. 1. No pusotay ket saluadan,

  Biag ti magun-odan.

  Ti Dios mabasanat’ puso

  Ken addat’ kaunggan.

  Adda tiempo a ti puso

  Iwawanatayo.

  Isiptay komat’ suroten

  Ket Dios ti ay-aywen.

 2. 2. Babaen iti kararag,

  Dios pagpaiwanwanan.

  Iyebkastay panagyaman

  Ken ti pakaseknan.

  Agtulnogtay a kanayon;

  Bilinnat’ tungpalen.

  Agmatalektay kenkuana;

  Pusonat’ ay-aywen.

 3. 3. No bambanag a napudno

  Intay ipapuso,

  Maiwaksitay bambanag a

  Di makaay-ayo.

  No Saona ti basaen

  Ken intay utoben,

  Ken Jehova agbalintay

  Pudno a gagayyem.