Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 KANTA 24

Sumang-attayo iti Bantay ni Jehova

Agpili iti Audio Recording
Sumang-attayo iti Bantay ni Jehova
VIEW

(Isaias 2:2-4)

 1. 1. Intay imatangan

  Ti Bantay ni Jehova.

  Nangatngato ngem amin

  A turod ken bantay.

  Adut’ sumangsang-at,

  Naggapudat’ adayo,

  Ket inda iyaw-awis,

  ‘Umaykay agdayaw.’

  Dimtengen ti tiempo

  Ti bassit ket maysan a nasion.

  Rumangrang-aytayo

  Gaput’ bendision ti Diostayo.

  Minilionen ita

  Ti agdaydayaw ken Jah.

  Napudnoda kenkuana;

  Addadat’ dasigna.

 2.  2. Imbilin ni Jesus,

  ‘Inkayo mangasaba.’

  Iti amin a tao,

  Mensahet’ ibaga.

  Ni Kristo ket Arin;

  Dumasigtay kenkuana.

  Ket amin a naemma

  Dumngegdat’ timekna.

  Ti dakkel a bunggoy

  Agtultuloy nga umad-adu.

  Makiramantayo

  A mangyam-ammo ken Jehova.

  Iyaw-awistayo

  Iti amin a tao,

  ‘Intay sumang-at iti

  Bantay ni Jehova.’