Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 KANTA 132

Maymaysatan

Agpili iti Audio Recording
Maymaysatan
VIEW

(Genesis 2:23, 24)

 1. 1. Saanak nga agmaymaysan

  Ta addakan, biagko, toy dennak.

  Sikat’ lasag ti lasagko,

  Kaparparagpagko.

  Intednaka ni Jehova

  Katakunaynay ken liwliwa.

  Kas pamilia, maymaysatan.

  Wen, agtinnulongta.

  Inaldaw, agserbita ken Jah.

  Ayan-ayatta

  Dinto pulos agkupas.

  Ti karita tungpalenta

  Tapno naragsakto ti biagta.

  Sika laeng ti patpatgek

  Aginggat’ tungpal ti biagko.