Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 KANTA 101

Agkaykaysa nga Agtrabaho

Agpili iti Audio Recording
Agkaykaysa nga Agtrabaho
VIEW

(Efeso 4:3)

 1. 1. Toy lubong awan ti tunos,

  Ngem naidumat’ ili ti Dios.

  Sagsagrapentay ti talna;

  Ragsak ibungana.

  Ti panagkaykaysa

  Intay saluadan.

  Aduantay iti trabaho

  Nga iwanwanwan ni Kristo.

  Agtulnogtay ngad kenkuana;

  Intay agkaykaysa.

 2. 2. No dawatentay iti Dios

  Nga isiptay agtutunos,

  Rag-o ti inna ipaay,

  Ayattay rumayray.

  Ti panagkaykaysa

  Makapabang-ar.

  Ayatentay ti kakabsat

  Ket talna intay masagrap.

  Agserbitay ken Jehova

  A sangsangkamaysa.