Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Problemaen Laeng ti Agdama

Problemaen Laeng ti Agdama
VIEW

I-download:

 1. 1. Ammok a ti kari ti Dios ket matungpalto—

  Ti biag nga awan inggana iti Paraiso.

  Ngem no dadduma, nagrigat,

  Ti langit nagtupak kaniak.

  Ayat ti Dios malipatak; kumudrep ti namnamak.

  Ngem kararag ti sungbat.

  (KORO)

  Ket umawagak ken ni Jah.

  No madanaganak unay,

  Iti Dios agpannuray.

  Saanak nga agmaymaysa.

  Ti pudno a gagayyem

  Isudat’ mangsaranay.

  Problemaen laeng ti agdama.

  Ti sumaganad nga aldaw

  Di ngarud koma pagdanagan.

  Wen, agkararag,

  Talnat’ marikna.

 2. 2. Denggem ti ibagak, gayyem,

  Ta patpatgenka.

  Bendision ti kitaem

  Saan a ti problema.

  Panunotem laengen

  Ti impaay ni Jehova.

  Anakna ket insagutna

  Tapno ti biag magun-odan.

  Ditay ngad agdanag.

  (KORO)

  Umawag ken ni Jah.

  No madanagantay unay,

  Iti Dios agpannuray.

  Saantay nga agmaymaysa.

  Ti pudno a gagayyem

  Isudat’ mangsaranay.

  Problemaen laeng ti agdama.

  Sumaganad nga aldaw

  Di ngarud koma pagdanagan.

  Wen, agkararag,

  Talnat’ marikna.

  (KORO)

  Umawag ken ni Jah.

  No madanagantay unay,

  Iti Dios agpannuray.

  Saantay nga agmaymaysa.

  Ti pudno a gagayyem

  Isudat’ mangsaranay.

  Problemaen laeng ti agdama.

  Sumaganad nga aldaw

  Di ngarud koma pagdanagan.

  Wen, agkararag,

  Talnat’ marikna.

  Talnat’ marikna.