Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Kantaanyo ni Jehova—Baro a Kanta

 Kanta 152

Pigsami, Namnamami, Pagtalkanmi

Pigsami, Namnamami, Pagtalkanmi

I-download:

(Proverbio 14:26)

 1. Apo Jehova, impaaymo

  maysa a namnama.

  Iti amin a tattao,

  inkam ikasaba.

  Ngem agdanagkam no dadduma

  gapu iti problema.

  Agkudrep daytoy namnama,

  agpukaw raniagna.

  (KORO)

  Sika ti pigsami

  ken namnamami.

  Itedmot’ kasapulanmi.

  Iti ministerio,

  awan pagbutngan.

  Sika ti inkam pagtalkan.

 2. O Jehova, tulongannakam

  a di makalipat,

  Ta sika ti liwliwami

  iti tiempot’ rigat.

  Dayta ti mangparayray manen

  kimmudrep a namnama.

  Naganmo situtured nga

  inkam ikasaba.

  (KORO)

  Sika ti pigsami

  ken namnamami.

  Itedmot’ kasapulanmi.

  Iti ministerio,

  awan pagbutngan.

  Sika ti inkam pagtalkan.