Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Kantaanyo ni Jehova—Baro a Kanta

 Kanta 141

Biroken Dagiti Managayat iti Kappia

Biroken Dagiti Managayat iti Kappia

I-download:

(Lucas 10:6)

 1. Ti kinapudno ipakaammo;

  Napudot man, natapok man,

  Kas inaramid ni Kristo.

  Ipatpategnat’ karnero ti Dios.

  Di namingga

  a nagbirok ’ti adalanna.

  Tunggal ruangan ken lansangan;

  Amin intay pakaammuan,

  Din agbayag rigat ket agpatinggan.

  (KORO)

  Birokentay

  Tattao a mannakikappia.

  Sapulentay

  Ti isuamin a naemma.

  Kasabaan,

  Awan labsan.

 2. Ti tiempo a natda ket ababan.

  Adu pay ti kasabaan;

  Tulongan a maisalakan.

  Agsarungkar gapu iti ayat;

  Liwliwaen amin a

  maladladingitan.

  Ket no adda masarakan

  Uray maysa a maseknan,

  Ti pusotay pudno a maragsakan.

  (KORO)

  Birokentay

  Tattao a mannakikappia.

  Sapulentay

  Ti isuamin a naemma.

  Kasabaan,

  Awan labsan.