Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 TOPIKO ITI AKKUB | ANIA A REGALO TI KASASAYAATAN ITI AMIN?

“Dayta ti Kasasayaatan a Regalo a Naawatko”

“Dayta ti Kasasayaatan a Regalo a Naawatko”

Kasta ti naibaga ti 13 anyos a balasitang idi naregaluan iti aso. Kuna met ti maysa nga asensado a negosiante a babai a nagbaliw ti biagna gapu iti kompiuter nga inregalo ni tatangna idi hayskul isuna. Imbilang met ti maysa a lalaki a ti kard nga inaramid a mismo ni baketna iti umuna nga anibersarioda ti kasasayaatan pay laeng a regalo a naawatna.

Kada tawen, iwaywayaan ken ikagkagumaan ti adu ti agbirok iti “kasasayaatan” a regalo nga itedda iti gayyemda wenno kabagianda no adda espesial nga okasion. Ket kayat ti kaaduan ti makangngeg iti reaksion a kas kadagiti naibaga iti ngato. Sika ngay? Kayatmo kadi ti makairegalo wenno maregaluan iti banag a talaga a maap-apresiar?

Nagsayaat la ketdi dayta, saan laeng a gapu iti mabalin nga epekto ti regalo iti pakaitedanna no di ket iti pay mabalin a marikna ti mangited iti dayta. Ngamin, kuna ti Biblia: “Ad-adu ti kinaragsak iti panangted ngem iti panangawat.” (Aramid 20:35) Siempre, mabalin a naragragsak manen daydiay nangted no ti regalona ket ipateg unay ti immawat.

Ania ngarud ti maaramidam tapno agbalin a talaga a makaparagsak ti panagregalom, agpadpada kenka ken iti regaluam? Ken no saan a posible a maitedmo ti ibilangmo a “kasasayaatan” a regalo, ania ti mabalinmo nga aramiden tapno maapresiarda latta ti iregalom?