Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 TOPIKO ITI AKKUB | ANIA A REGALO TI KASASAYAATAN ITI AMIN?

Panangbirok iti Kasasayaatan a Regalo

Panangbirok iti Kasasayaatan a Regalo

Saan a nalaka ti agbirok iti maibilang a kasasayaatan a regalo. Nakadepende ngamin ti pateg ti regalo iti daydiay umawat. Ken ti ibilang ti maysa a kasasayaatan ket mabalin a saan unay iti sabali a tao.

Kas pagarigan, mabalin a para iti maysa a tin-edyer, ti kabaruan a gadyet ti kasasayaatan a regalo. Mabalin met nga ipateg la unay ti maysa nga adulto ti regalo nga addaan iti sentimental value, kas iti maysa a banag a naipatpatawid iti pamiliana. Iti dadduma a kultura, agpada a kaykayat dagiti ubbing ken adda edadna ti umawat iti kuarta tapno mausarda dayta iti aniaman a kayatda.

Uray no narigat, adu a naayat a tattao ti di agsarsardeng nga agbirok iti kasasayaatan a regalo para iti tao nga espesial kadakuada. Uray no saan a kanayon a posible ti makabirok iti kasta a regalo, adda dagiti mabalin nga ikabilangam tapno dakdakkel ti tsansam nga agballigi. Kitaentayo ti uppat a makatulong tapno maragsakan ti umawat iti regalo.

Dagiti kayat ti regaluam. Imbaga ti maysa a lalaki a taga-Belfast, Northern Ireland, a ti bisikleta a pangkarera a naawatna idi agtawen iti 10 wenno 11 ti kasasayaatan pay laeng a regalo a naited kenkuana. Apay? “Kayatko ngamin a talaga dayta,” kunana. Ipakita dagita a sasao a dakkel ti epekto ti kayat ti maysa a tao iti panangipategna iti maysa a regalo. Panunotem ngarud ti tao a kayatmo a regaluan. Ania dagiti mabalin a napateg kenkuana? Ta no ania ti ipatpateg ti maysa, kaaduanna nga apektaranna ti kayatna. Kas pagarigan, kaaduanna nga ipatpateg dagiti lolo ken lola ti makikadua iti pamiliada. Mabalin a kayatda a makita a kanayon dagiti annak ken appokoda agingga a posible. Mabalin a mas apresiarenda ti agbakasion a kadua ti pamiliada ngem iti aniaman a regalo.

Ti maysa a sekreto tapno maammuam ti kayat ti maysa a tao ket ti panagdengngeg a naimbag. Ibagbaga ti Biblia nga alistotayo koma “no iti panagdengngeg, nainayad no iti panagsao.” (Santiago 1:19) No makisarsaritaka kadagiti gayyemmo wenno kakabagiam, dumngegka a naimbag ket siputam dagiti pakakitaan ti kayatda ken saanda a kayat. Iti kasta, mabalin a mas masiguradom no ania a regalo ti magustuanda.

Dagiti kasapulan ti regaluam. Mabalin nga ipateg unay ti maysa uray ti kasisimplean a regalo  no kasapulanna dayta. Ngem kasanom a maammuan ti mabalin a kasapulan ti maysa?

Mabalin a para iti dadduma, ti kalalakaan a pamay-an ket ti panangdamag a mismo no ania ti kasapulan wenno kayat ti maysa. Ngem para iti adu, kissayan dayta ti ragsak ti panangted. Kaykayatda ngamin a sorpresaen ti pangtedanda iti regalo nga eksakto unay para kenkuana. Maysa pay, uray no mabalin nga ibaga ti dadduma ti kayatda ken ti saanda a kayat, kaaduanna a dida ibaga no ania dagiti kasapulanda.

Isu nga obserbaram ken kitaem a naimbag ti situasion ti pangtedam. Ubing kadi, nataengan, awan asawana, naasawaan, diborsiado, balo, addaan iti trabaho, wenno nagretiron? Sa panunotem no ania dagiti regalo a mabalin a kasapulanna.

Tapno maammuam dagiti kasapulan ti regaluam, agdamagka kadagidiay nakapadasen iti agdama a situasionna. Mabalin a makaibagada kadagiti espesipiko a kasapulan a saan nga ammo ti dadduma. Babaen kadagita, nakasaganakan a mangted iti banag a kasapulan ti regaluam a saan a napanunot ti dadduma.

No kaanom nga ited. Kuna ti Biblia: “Ti sao iti umiso a tiempona O anian a nagsayaat.” (Proverbio 15:23) Ipakita daytoy a bersikulo a mabalin a dakkel ti epektona no kaano ti panagsaotayo. Kasta met laeng ti ar-aramidtayo. No kasano a dagiti sasao a naibaga iti eksakto a tiempo ket mabalin a makaay-ayo unay iti dumdumngeg, mabalin met a makaparagsak unay ti regalo a naited iti eksakto a tiempo wenno okasion.

Agkasaren ti maysa a gayyem. Aggraduaren ti maysa nga agtutubo. Dandanin maaddaan iti anak ti maysa nga agassawa. Sumagmamano laeng dagitoy kadagiti okasion ken situasion a kaaduanna nga adda agregalo. Para iti dadduma, makatulong no ilistada dagiti kasta nga espesial nga okasion a maaramid iti sumaruno a tawen. Iti kasta, maiplanoda ti kasasayaatan nga iregaloda iti kada okasion. *

Siempre, saan laeng a kadagiti espesial nga okasion a mabalinka nga agregalo. Mabalin a mapadasam ti ragsak ti panangted iti aniaman a tiempo. Ngem kasapulan ti panagannad. Kas pagarigan, no agregalo ti lalaki iti maysa a babai nga awan gapgapuna, mabalin a panunoten ti babai nga interesado ti lalaki kenkuana. No saan a pudno wenno maitutop dayta nga intension, mabalin nga agresulta iti kamali a panangipapan wenno problema. Ipakita daytoy ti maysa pay a napateg a banag a masapul nga ikabilangan—ti motibo ti agregalo.

Ti motibo ti agregalo. Kas naipakita iti naudi a pagarigan, nasayaat nga ikabilangan ti agregalo ti posibilidad a baka panunoten ti pangtedanna a sabali ti motibona. Ngem masapul met a panunoten ti mangited no ania ti motibona. Pampanunoten ti kaaduan a nadalus ti motiboda iti panangtedda iti regalo, ngem adu ti agregregalo iti espesipiko a petsa ti tawen ta mapilpilitanda laeng. Mangmangted met ti dadduma ta mangnamnamada iti kasukat wenno iti espesial a pannakatrato.

Ania ti mabalin nga aramidem tapno masiguradom a nadalus ti motibom? Kuna ti Biblia: “Maaramid koma ti amin nga aramidyo buyogen ti ayat.” (1 Corinto 16:14) No pudpudno nga ayat ti mangtignay kenka ken pampanunotem ti pagimbagan ti regaluam, sigurado a maragsakanto ken mariknam ti dakdakkel a ragsak nga ibunga ti pudno a kinaparabur. No naimpusuan ti panangtedmo, maparagsakmo met ti nailangitan nga Amatayo. Pinadayawan ni apostol Pablo dagiti Kristiano iti nagkauna a Corinto idi sipaparabur ken siraragsak a tinulonganda dagiti padada a Kristiano idiay Judea. “Ti Dios ayatenna ti naragsak a manangited,” kuna ni Pablo kadakuada.—2 Corinto 9:7.

Ti panangikabilangan kadagiti banag a nailawlawag iti ngato ket dakkel ti maitulongna iti panangitedmo iti regalo a mangparagsak iti dadduma. Dagita—ken ti dadduma pay a bambanag—ti naikabilangan iti inaramid nga urnos ti Dios tapno maawat dagiti tattao ti regalo a kasasayaatan iti amin. Awisendaka a mangbasa iti sumaruno nga artikulo tapno maammuam no ania dayta a kasasayaatan a regalo.

^ par. 13 Mangmangted met ti adu a tattao iti regalo no birthday ken kadagiti holiday. Ngem kaaduanna, dagitoy nga okasion ramanenna dagiti aramid a maikontra iti isursuro ti Biblia. Kitaem ti artikulo a “Saludsod Dagiti Agbasbasa—Para Kadi Kadagiti Kristiano ti Krismas?” iti daytoy a magasin.