Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Sungbat Dagiti Saludsod Maipapan iti Biblia

Sungbat Dagiti Saludsod Maipapan iti Biblia

Posible kadi a maammuantayo ti kinapudno maipapan iti Dios?

Apay a kayat ti Dios a maammuantayo ti kinapudno? Basaem ti Juan 17:3

Idi pay nga adda komunikasion ti Dios kadagiti tattao. Inusarna ti nasantuan nga espirituna, wenno ti aktibo a puersana, tapno maikabilna ti pampanunotna iti panunot dagiti mannurat ti Biblia. (2 Pedro 1:20, 21) No basaentayo ti Biblia, maammuantayo ti kinapudno maipapan iti Dios.—Basaem ti Juan 17:17; 2 Timoteo 3:16.

Iti Biblia, adu ti impakaammo ti Dios maipapan iti kinasiasinona. Impakaammona no apay a pinarsuana ti tao, no anianto ti aramidenna para kadagiti tattao, ken no ania ti kayatna a wagas ti panagbiagtayo. (Aramid 17:24-27) Kayat ni Jehova a Dios a maammuantayo ti kinapudno maipapan kenkuana.—Basaem ti 1 Timoteo 2:3, 4.

Apay nga awaten ti Dios dagiti mangay-ayat iti kinapudno?

Ni Jehova ti Dios ti kinapudno, ket imbaonna ti Anakna a ni Jesus a mangisuro iti kinapudno kadagiti tattao. Isu a dagiti mangay-ayat iti kinapudno ket maatrakar iti pannursuro ni Jesus. (Juan 18:37) Kayat ti Dios nga agdayaw dagiti kasta a tattao kenkuana.—Basaem ti Juan 4:23, 24.

Gapu iti panangisaknap ni Satanas a Diablo kadagiti ulbod a pannursuro maipapan iti Dios, adu a tattao ti saan a makaam-ammo iti Dios. (2 Corinto 4:3, 4) Dagiti tattao a saan a mangay-ayat iti naimbag ket maatrakar kadagiti kasta nga ulbod a pannursuro. (Roma 1:25) Ngem maam-amuanen ti minilion a napudno a tattao ti kinapudno maipapan iti Dios babaen ti panagadalda iti Biblia.—Basaem ti Aramid 17:11.