Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 SUHETO ITI AKKUB | ANIA TI KUNA TI DIOS MAIPAPAN ITI GUBAT?

Ti Kuna ti Dios Maipapan iti Gubat Ita

Ti Kuna ti Dios Maipapan iti Gubat Ita

Maparparigatan dagiti tattao ita. Adu ti maulit-ulit nga agpatpatulong iti Dios ket pampanunotenda no addanto met la ngata sumangpet a tulong. Dengdenggen met la kadi ti Dios ti panagpakpakaasida? Dagidiay ngay makigubgubat ita tapno agpatingga ti pannakairurumenda? Supsuportaran kadi ti Dios ti ar-aramidenda, nga ibilangna dayta a nainkalintegan?

Ti Armagedon ti gubat a mamagpatingganto iti amin a gubat

Ikabilangantayo nga umuna daytoy a makaliwliwa a kinapudno: Makitkita ti Dios ti panagrigrigat dagiti tattao ita, ket panggepna a pagpatinggaen dayta. (Salmo 72:13, 14) Iti Biblia a Saona, ikarkari ti Dios a ‘pagin-awaennanto’ dagiti agrigrigat. Kaano? ‘Inton agparang ni Apo Jesus nga aggapu sadi langit a kaduana dagiti mannakabalin nga anghelna. Dusaennanto dagiti di mangbigbig iti Dios ken dagiti di agtulnog iti naimbag a damag maipapan ken ni Apotayo a Jesus.’ (2 Tesalonica 1:7, 8, Ti Baro a Naimbag a Damag Biblia) Mapasamak ti panagparang ni Jesus iti masanguanan, iti aw-awagan ti Biblia a “gubat ti naindaklan nga aldaw ti Dios a Mannakabalin-amin,” wenno Armagedon.​—Apocalipsis 16:14, 16.

Iti dayta a masanguanan a gubat, saan a tattao ti usaren ti Dios a makigubat kadagiti managdakdakes, no di ket ti Anakna a ni Jesu-Kristo ken dagiti mannakabalin nga anghel. Dayta a nailangitan a puersa ti mamagpatingganto iti amin a panangirurumen.​—Isaias 11:4; Apocalipsis 19:11-16.

Agingga ita, saan a nagbaliw ti panangmatmat ti Dios iti gubat. Ibilangna latta ti gubat kas nainkalintegan a pamay-an tapno agpatingga ti panangirurumen ken kinadakes. Ngem kas ipakita ti intero a historia, ti Dios laeng ti addaan kalintegan a  mangikeddeng no kaano a mapasamak ti kasta a gubat ken no siasino ti makiraman. Kas nakitatayon, inkeddengen ti Dios a mapasamak iti masanguanan ti gubat a mamagpatingga iti kinadakes ken mangibales kadagiti maparparigatan, ket ti Anakna a ni Jesu-Kristo ti makigubat. Kayatna a sawen, saan a pabor ti Dios kadagiti gubat ita, uray no agparang a nasayaat ti panggepda.

Kas ilustrasion: Ipapantayo nga adda agap-apa nga agkabsat bayat nga awan ni tatangda. Ngem simmardengda biit ket tinawaganda ni tatangda. Kuna ti maysa a ti kabsatna ti nangirugi iti apa, ngem kuna met ti maysa a saan ngamin a nasayaat ti pannakatratona. Nagpakaasida ken ni tatangda, a mangnamnamada iti suportana. Kalpasan a nangngeg ni tatangda ti rason ti tunggal maysa, imbagana nga isardengdan ti agapa ket urayenda a makaawid tapno solbarenna ti problema. Nagurayda met biit ngem idi kuan, nagapada manen. Idi nakaawiden ni tatangda, dina nagustuan ti inaramidda isu a dinusana ida ta nagsukirda.

Ita, masansan nga agpakaasi iti Dios dagiti aggugubat a nasion. Ngem awan ti pabpaboran ti Dios kadagiti aggugubat ita. Imbes ketdi, nalawag ti kuna ti Biblia a Saona: “Dikay subadan ti dakes iti dakes iti asinoman,” ken, “Dikay ibalesan ti bagbagiyo.” (Roma 12:17, 19) Imbagana pay kadagiti tattao nga agan-anusda nga ‘aguray’ iti panagtignayna inton Armagedon. (Salmo 37:7) No saan a makauray dagiti nasion iti panagtignay ti Dios ket makigubatda, makapungtot ta ibilangna dayta a naranggas a tignay ken kinaawan panagraem. Ngarud, inton Armagedon, ipakitanto ti Dios ti pungtotna ket mamimpinsanto a solbarenna ti panagririri dagiti nasion babaen ti ‘panangpasardengna kadagiti gubat agingga iti ungto ti daga.’ (Salmo 46:9; Isaias 34:2) Wen, ti Armagedon ti gubat a mamagpatingga iti amin a gubat.

Ti maysa kadagiti bendision nga ited ti Pagarian ti Dios ket ti panagpatingga ti gubgubat. Dinakamat ni Jesus dayta a gobierno iti daytoy a popular a kararag: “Umay koma ti Pagariam. Maaramid koma ti pagayatam, kas sadi langit, kasta met iti daga.” (Mateo 6:10) Saan laeng a pagpatinggaen ti Pagarian ti Dios ti amin a gubat. Pukawennanto pay ti kinadakes a ramut ti gubat. * (Salmo 37:9, 10, 14, 15) Dayta ti makagapu a padpadaanan dagiti pasurot ni Jesus dagiti bendision nga ited ti Pagarian ti Dios.​—2 Pedro 3:13.

Ngem kasano pay kabayag nga urayentayo a pagpatinggaen ti Pagarian ti Dios ti amin a panagrigrigat, panangirurumen, ken kinadakes? Ipakita ti kaitungpalan dagiti padto iti Biblia nga agbibiagtayon “kadagiti maudi nga aldaw” daytoy dakes a lubong. (2 Timoteo 3:1-5) * Dandanin pagpatinggaen ti Pagarian ti Dios ti maudi nga al-aldaw babaen ti Armagedon.

Kas naibagan, madadael inton Armagedon dagiti saan nga “agtulnog iti naimbag a damag maipapan ken Apotayo a Jesus.” (2 Tesalonica 1:8) Ngem laglagipentayo a saan a maragsakan ti Dios iti ipapatay ti asinoman, uray dagiti managdakdakes. (Ezequiel 33:11) Gapu ta “saanna a tarigagayan a madadael ti asinoman” inton Armagedon, sigsiguraduenna ita a ti naimbag a damag maipapan iti Apotayo a ni Jesus ket maikasaba “iti intero a mapagnaedan a daga maipaay a pangsaksi kadagiti amin a nasion” sakbay nga umay ti panungpalan. (2 Pedro 3:8, 9; Mateo 24:14; 1 Timoteo 2:3, 4) Wen, babaen ti sangalubongan a panangasaba dagiti Saksi ni Jehova, adda gundaway dagiti tattao ita a mangam-ammo iti Dios, agtulnog iti naimbag a damag maipapan ken ni Jesus, ken agbiag iti panawen nga awanton ti gubat.

^ par. 9 Pukawento met ti Pagarian ti Dios ti kabusor ti sangatauan, ti ipapatay. Kas naipakita iti “Sungbat Dagiti Saludsod Maipapan iti Biblia” iti daytoy a ruar, nagadunto a tattao ti pagungaren ti Dios, a pakairamanan ti adu a biktima ti gubat iti intero a historia.

^ par. 10 Para iti ad-adu pay nga impormasion maipapan iti maudi nga al-aldaw, kitaem ti kapitulo 9 ti libro nga Ania a Talaga ti Isursuro ti Biblia? nga impablaak dagiti Saksi ni Jehova.