Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 SUHETO ITI AKKUB | ANIA TI KUNA TI DIOS MAIPAPAN ITI GUBAT?

Ti Kuna ti Dios Maipapan iti Gubat idi Nagkauna a Panawen

Ti Kuna ti Dios Maipapan iti Gubat idi Nagkauna a Panawen

Naparparigatanda. Maulit-ulit a nagkararagda iti Dios tapno agpatulong, ngem saan a dagus a dimteng ti tulong. Sino dagitoy? Dagiti Israelita a tattao ti Dios idi un-unana. Ti mangparparigat? Ti mannakabalin a nasion ti Egipto. (Exodo 1:13, 14) Adu a tawen nga inur-uray dagiti Israelita a pagpatinggaen ti Dios ti panangirurumen ti Egipto. Idi agangay, dimteng met laeng ti inkeddeng ti Dios a tiempo a panangisalakanna. (Exodo 3:7-10) Ibaga ti Biblia a ti Dios a mismo ti nakigubat kadagiti Egipcio. Pinarigatna dagiti Egipcio babaen ti agsasaruno a makapapatay a didigra sa dinadaelna ti ari ti Egipto ken dagiti soldadona iti Nalabaga a Baybay. (Salmo 136:15) Impakita ni Jehova a Dios nga isu ket mannakabalin a “mannakigubat” para kadagiti tattaona.​—Exodo 15:3, 4.

Gapu ta ti Dios a mismo ti nakigubat kadagiti Egipcio, makuna ngarud nga adda met dagiti gubat nga anamonganna. Adda pay dagiti gundaway nga imbilinna a makigubat dagiti Israelita. Kas pagarigan, imbilinna a gubatenda dagiti nakadakdakes a Canaanita. (Deuteronomio 9:5; 20:17, 18) Imbagana met iti ari ti Israel a ni David a makigubat kadagiti manangirurumen a Filisteo. Nangted pay ketdi ti Dios ken ni David iti estratehia tapno sigurado a mangabakda.​—2 Samuel 5:17-25.

Ipakita dagita a salaysay ti Biblia a no agpeggad idi dagiti Israelita gapu iti kinadakes ken panangirurumen, ipalubos ti Dios a makigubatda tapno maprotektaranda ken agtultuloy ti pudno a panagdaydayaw. Ngem kitaem a naimbag ti tallo a punto maipapan kadagita a gubat a ti Dios ti nangibilin.

  1. TI DIOS LAENG TI NANGIKEDDENG NO SIASINO DAGITI MAKIGUBAT. Naminsan, imbaga ti Dios kadagiti Israelita: “Saanyonto a kasapulan ti makirupak iti daytoy a kasasaad.” Apay a kasta ti imbagana? Isu ngamin a mismo ti makigubat para kadakuada. (2 Cronicas 20:17; 32:7, 8) Namin-adu nga inaramidna ti kasta, kas naibaga iti rugi. Ngem iti dadduma a gundaway, imbilin ti Dios kadagiti tattaona iti nagkauna nga Israel a makiramanda kadagiti gubat nga anamonganna​—dagidiay nairanta tapno matagikua ken maprotektaranda ti Naikari a Daga a pagnaedanda.​—Deuteronomio 7:1, 2; Josue 10:40.

  2. TI DIOS LAENG TI NANGIKEDDENG NO KAANO A MAPASAMAK TI GUBAT. Masapul nga agan-anus dagiti adipen ti Dios a manguray iti inkeddengna nga aldaw a pagpatinggaenna ti panangirurumen ken kinadakes  a pakaipaspasanguanda. Saanda a mabalin ti makigubat agingga a saan nga ibaga dayta ti Dios. Idi inaramid dayta dagiti Israelita, napukawda ti suporta ti Dios. Kinaagpaysuanna, ipakita pay ti Biblia a masansan a didigra ti nagresultaan dayta. *

  3. Nupay nakigubat ti Dios kontra kadagiti Canaanita, insalakanna ti dadduma kas ken ni Rahab ken ti pamiliana

    SAAN A MARAGSAKAN TI DIOS NO MATAY DAGITI TATTAO, URAY DAGITI MANAGDAKDAKES. Ni Jehova a Dios ti Ubbog ti biag ken Namarsua kadagiti tattao. (Salmo 36:9) Saanna ngarud a pagayatan a matay dagiti tattao. Ngem anian a makapaladingit ta adda dagiti managdakdakes a mangayat a mangirurumen wenno mangpapatay pay ketdi iti sabsabali. (Salmo 37:12, 14) Tapno malapdan dayta, ipalubos ti Dios, no dadduma, ti gubat kontra kadagiti managdakdakes. Uray no kasta, kadagiti pannakigubat dagiti Israelita nga impalubos ti Dios, “naasi” latta ken “nabannayat nga agunget” kadagiti mangparparigat iti Israel. (Salmo 86:15) Kas pagarigan, imbilinna a sakbay a gubaten dagiti Israelita ti maysa a siudad, masapul a ‘mangiwaragawagda iti dayta kadagiti kondision ti kappia,’ tapno adda gundaway dagiti lumugar nga agbalbaliw ket maliklikan ti gubat. (Deuteronomio 20:10-13) Iti kasta, impakita ti Dios a ‘di maragsakan a makakita iti ipapatay ti managbasol. Kaykayat [ti Dios] a makita nga isardengna ti agbasol tapno agbiag.’​—Ezequiel 33:11, 14-16, Ti Baro a Naimbag a Damag Biblia. *

Ipakita dagita a salaysay nga idi un-unana, imbilang ti Dios ti gubat kas nainkalintegan a pamay-an tapno agpatingga ti nadumaduma a kita ti panangirurumen ken kinadakes. Ngem ti Dios, saan a dagiti tattao, ti adda kalinteganna a mangibaga idi no kaano a mapasamak ti kasta a gubat ken no siasino ti makiraman. Ngem pagaayat kadi ti Dios ti naulpit a pannakigubat? Saan. Kagurana ketdi ti kinaranggas. (Salmo 11:5) Nagbaliw kadi ti takder ti Dios maipapan iti gubat idi immay nangisuro ti Anakna a ni Jesu-Kristo ditoy daga idi umuna a siglo?

^ par. 7 Kas pagarigan, naabak dagiti Israelita idi nakigubatda latta kadagiti Amalekita ken Canaanita uray imbilin ti Dios a dida makigubat. (Numeros 14:41-45) Adu a tawen kalpasanna, nakigubat ti matalek a ni Ari Josias nga awan ti pammalubos ti Dios. Ket dayta a nadarasudos a tignay ti nakatayanna.​—2 Cronicas 35:20-24.

^ par. 8 Saan a nangiwaragawag dagiti Israelita iti kondision ti kappia sakbay a nakigubatda kadagiti Canaanita. Apay? Gapu ta naikkan dagiti Canaanita iti 400 a tawen tapno ilintegda ti dakes nga ar-aramidda. Idi nakigubat dagiti Israelita maibusor kadakuada, dagiti Canaanita kas maysa a grupo ket awanen namnamana nga agbalbaliw. (Genesis 15:13-16) Isu a masapul idi nga interamente a madadaelda. Ngem naisalakan dagiti Canaanita a nangbalbaliw iti dakes a panagbiagda.​—Josue 6:25; 9:3-27.