Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Ti Pagwanawanan  |  Nobiembre 2015

Sungbat Dagiti Saludsod Maipapan iti Biblia

Sungbat Dagiti Saludsod Maipapan iti Biblia

Agbiagto kadi manen dagiti natay?

Kabaelan ti Namarsua iti biag nga isubli ti biag

Ni Jehova a Dios ti Ubbog ti biag. (Salmo 36:9) Saan ngata ngarud a rasonable a panunoten a kabaelanna nga isubli ti biag dagiti natay? Ipasigurado ti Biblia a kasta a mismo ti aramidenna iti masanguanan. (Basaem ti Aramid 24:15) Ngem apay nga aramidenna dayta?

Ti talaga a panggep ti Namarsua para kadagiti tattao ket agbiagda nga agnanayon ditoy daga. (Genesis 1:31; 2:15-17) Saan a nagbalbaliw ti pagayatanna para kadagiti tattao. Masaksaktan a makakitkita iti kasasaadtayo ita—nakaab-ababa ti biagtayo ken napno pay kadagiti problema.—Basaem ti Job 14:1, 14, 15.

Pagyananto dagiti mapagungar?

Pinarsua kadi ti Dios dagiti tattao tapno agbiag idiay langit? Saan. Pinarsuana dagiti anghel nga agbiag idiay langit. Inaramidna dagiti tattao nga agbiag ditoy daga. (Genesis 1:28; Job 38:4, 7) Maitunos iti dayta, panunotem dagiti panangpagungar ni Jesus kadagiti natay. Ditoy daga a mismo ti nangpagungaranna kadakuada. Isu a ditoy met laeng daga ti pagungaranto ti kaaduan kadagiti natay.—Basaem ti Juan 5:28, 29; 11:44.

Ngem adda bassit a bilang dagiti tattao a pinili ti Dios a mapagungar idiay langit kas espiritu. (Lucas 12:32; 1 Corinto 15:49, 50) Agserbidanto idiay langit kas ar-ari a kadua ni Kristo a mangituray iti daga.—Basaem ti Apocalipsis 5:9, 10.