• PANNAKAYANAKNA: 1981

  • NAKAYANAKANNA: GUATEMALA

  • PAKASARITAANNA: NASAEM TI PANAGUBINGNA

TI NAPALABASKO:

Nayanakak idiay Acul, maysa a nasulinek nga ili iti makinlaud a bambantay ti Guatemala. Kabilang ti pamiliami iti tribu nga Ixil, maysa a grupo dagiti katutubo a naggapu iti Maya. Saan la nga Spanish ti ammok a lengguahe. Sipud kinaubingko, makapagsaoak met iti lengguahe ti tribumi. Nagubingak bayat ti nakarangranggas a gerra sibil ditoy Guatemala a nagpaut iti 36 a tawen. Adu nga Ixil ti natay idi a tiempo.

Idi uppat ti tawenko, nagay-ayam ti pito ti tawenna a manongko iti granada ket bigla a bimtak dayta. Gapu iti dayta nga aksidente, nabulsekak ken makapaladingit ta natay ni manongko. Isu a bayat ti kinaubingko, nagyanak iti institusion a para kadagiti bulsek nga ubbing idiay Guatemala City, ket nasursurok sadiay ti Braille. Diak idi maawatan no apay a pinaritandak dagiti staff a makisarita iti dadduma nga ubbing ken no apay a liniklikandak dagiti padak nga estudiante. Kanayon a nalidayak ken paspasungadak ti dua a bulan a panagbakasionko iti balaymi ta makaduak no kua ti naasi ken nadungngo a nanangko. Ngem anian a nagsaem ta natay ni Nanang idi 10 ti tawenko. Kasla nagtupak ti langit kaniak ta panagriknak napukawko ti kakaisuna a tao a mangipatpateg kaniak.

Iti edad nga 11, nagsubliak idiay Acul ket nakipagyanak iti kabsatko a lalaki iti ama ken iti pamiliana. Naitedda dagiti material a kasapulak, ngem awan ti nakaited iti liwliwa a kasapulak. No dadduma, isangitko iti Dios: “Apay a natay ni nanangko? Apay ngamin a diak makakita?” Imbaga dagiti tattao a ti Dios ti makagapu kadagita a trahedia isu a napanunotko a saan a patas ti Dios ken awan simpatiana kadatayo. Nabayagak koman a nagpakamatay ngem awan la ngamin ti mausarko a mangaramid iti dayta.

Gapu ta maysaak a bulsek, nakapuy ti emosionko ken nalakaak a mabiktima. Idi ubingak, adda dagiti gundaway a naramesak. Diak pulos impulpulong dagita a krimen ta impagarupko nga awanto met la ti interesado. Manmanodak a kasarita dagiti tattao, ken diak makisarsarita iti asinoman. Insinsinak ti bagik ken nakalidlidayak, ken awan pagtalkak a tao.

NO KASANO A BINALBALIWAN TI BIBLIA TI BIAGKO:

Idi 13 ti tawenko, adda immasideg kaniak nga agassawa a Saksi ni Jehova bayat ti recess-mi idiay eskuelaan. Indawat ngamin kadakuada ti maas-asian kaniak a maestrak a bisitaendak. Imbagada ti maipapan iti kari  ti Biblia nga agbiagto manen dagiti natay ken makakitanton dagiti bulsek. (Isaias 35:5; Juan 5:28, 29) Nagustuak ti imbagada ngem marigatanak a makisarita kadakuada ta saanak a naruam a makisarsarita. Ngem uray no diak kayat ti makisarita, nakaim-imbag ken nakaan-anusda ta intultuloydak latta a binisbisita tapno suruandak iti Biblia. Magmagna dagitoy nga agassawa iti nasurok a 10 a kilometro iti kabambantayan tapno madanonda ti ilimi.

Inladawan ida ni manongko kas naurnos ti panagbadbadoda uray no marigrigatda. Ngem kanayon nga adda babassit a banag nga it-itedda kaniak a mangipakita a talaga nga interesadoda iti pagimbagak. Nariknak a dagiti laeng pudno a Kristiano ti makaipakita iti kasta a kinamanagsakripisio.

Inadalko ti Biblia iti tulong dagiti Braille a publikasion. Uray no maaw-awatak idi ti maad-adalko, marigatanak a mangakseptar iti dadduma a bambanag. Kas pagarigan, nagrigatko a patien a talaga nga ipatpategnak ti Dios kas indibidual ken nagrigatko met a patien a kasta met la ti marikna ti dadduma kaniak. Maawatak no apay a temporario a palpalubosan ti Dios ti kinadakes ngem marigatanak a mangibilang kenkuana kas maysa a naayat nga Ama. *

Iti tulong dagiti maad-adalko iti Biblia, in-inut a nagbalbaliw ti kapanunotak. Kas pagarigan, naadalko a marikrikna ti Dios dagiti panagrigrigattayo. Kuna ti Dios maipapan kadagiti namaltrato idi nga agdaydayaw kenkuana: ‘Nakitak ti pannakaparigat ti ilik. Ammok unay dagiti rigat a sagsagabaenda.’ (Exodo 3:7) Idi naapresiarkon dagiti nagsasayaat a kababalin ni Apo Jehova, nagkariak kenkuana nga usarek ti biagko tapno pagserbian isuna. Idi 1998, nabautisaranak kas maysa a Saksi ni Jehova.

Kaduak ti maysa a miembro ti pamilia a mangay-aywan kaniak

Agarup makatawen kalpasan a nabautisaranak, nagadalak iti kurso para kadagiti bulsek iti asideg ti siudad ti Escuintla. Naammuan ti maysa a panglakayen (wenno mangidadaulo) iti kongregasion ditoy a marigatanak nga umatender kadagiti gimong no addaak iti ilimi nga Acul. Ngamin, ti kaasitgan idi a kongregasion iti ilimi ket kas kaadayo ti pagpagnaen ti agassawa nga umay idi mangyad-adal kaniak. Gapu ta kayatnak a tulongan daytoy a panglakayen, nagbirok iti pamilia a Saksi ditoy Escuintla a mangayat a mangpadagus ken mangtulong kaniak nga umatender kadagiti gimong. Agingga ita, ay-aywanandak a kas man la pudpudno a kapamiliada.

Adu pay ti mabalinko nga estoriaen a nakariknaak iti pudpudno nga ayat dagiti karelihionak. Amin dagitoy ti nakakombinsirak a kas Saksi ni Jehova, kabilangak kadagiti pudpudno a Kristiano.—Juan 13:34, 35.

NO KASANOAK A NAGUNGGONAAN:

Mariknak itan nga adda serserbik ken adda namnamak. Addan direksion ti biagko. Kas maysa a full-time a ministro dagiti Saksi ni Jehova, naisentro ti biagko iti trabahomi a panangisuro iti sabsabali kadagiti kinapudno iti Biblia, saan ket a naisentro iti pisikal a depektok. Agserserbiak met kas panglakayen iti kongregasionmi. Agdisdiskursoak kadagiti kongregasion iti lugarmi ken uray kadagiti rehional a kombension nga at-atenderan ti rinibu a tattao.

Agdisdiskursoak babaen ti Braille a Biblia

Idi 2010, nagraduarak iti Ministerial Training School (a maaw-awagan itan iti School for Kingdom Evangelizers) idiay El Salvador. Sinanaynak daytoy nga eskuelaan tapno nasaysayaat ti panangitungpalko kadagiti responsabilidadko iti kongregasion. Gapu iti dayta, nariknak a talaga nga ipatpateg ken ay-ayatennak ni Apo Jehova, ti Dios a makatulong tapno agbalin a kualipikado ti uray asinoman para iti trabahona.

Kuna ni Jesus: “Ad-adu ti kinaragsak iti panangted ngem iti panangawat.” (Aramid 20:35) Talaga a maikunak itan a naragsakak, ken uray diak idi patien a posible, mariknak itan a kabaelak ti tumulong iti sabsabali.

^ par. 13 No kayatmo a maammuan ti rason nga ipalpalubos ti Dios ti kinadakes, kitaem ti kapitulo 11 ti libro nga Ania a Talaga ti Isursuro ti Biblia? nga impablaak dagiti Saksi ni Jehova.