Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Ti Pagwanawanan  |  Oktubre 2015

Talaga Kadi a Mabirokantayo ti Dios?

Talaga Kadi a Mabirokantayo ti Dios?

“Imposible a maawatan ti kinasiasino ti Dios.”—Philo ti Alexandria, maysa a pilosopo idi umuna a siglo.

“Saan nga adayo [ti Dios] iti tunggal maysa kadatayo.”—Saulo ti Tarso, ibagbagana kadagiti pilosopo idi umuna a siglo idiay Athens.

ANIA kadagita ti kapada ti kapanunotam? Para iti adu, makaliwliwa ken makaparagsak ti sasao ni Saulo ti Tarso, a naawagan met iti apostol Pablo. (Aramid 17:26, 27) Adu pay ti linaon ti Biblia a pammasiguro a kas iti sasao ni Pablo. Kas pagarigan, iti maysa a kararag ni Jesus, impasiguradona kadagiti adalanna a mabalinda a maam-ammo ti Dios ken umawat iti pamendisionna.—Juan 17:3.

Ngem sabali ti opinion ti dadduma a pilosopo (philosopher) a kas ken Philo. Kasla ibagbagada a ditay pulos maam-ammo ti Dios gapu ta imposible kano a maawatan ti kinasiasinona. Ania a talaga ti agpayso?

Sipaprangka a bigbigen ti Biblia nga adda dagiti maipapan iti Dios a narigat a maawatan ti tao. Kas pagarigan, ti di marukod a kabayagen a kaadda ti Namarsua, ti di matukod a kinalaingna, ken ti di mabatok a kauneg ti siribna. Saan a magaw-at ti panunot ti tao dagita. Ngem saan a dagita ti manglapped kadatayo a mangam-ammo iti Dios. Imbes ketdi, ti panangpampanunottayo kadagita ket makatulong tapno makaasideg wenno ‘makaadanitayo iti Dios.’ (Santiago 4:8) Kitaentayo ti lima a bambanag maipapan iti Dios a saantayo a maawatan, sa kitaentayo dagiti bambanag a kabaelantayo a tarusan.

 Ania Dagiti Saantayo a Maawatan?

AGNANAYON A KAADDA TI DIOS: Isursuro ti Biblia nga addan ti Dios “manipud a mismo iti tiempo a di nakedngan agingga iti tiempo a di nakedngan.” (Salmo 90:2) Kayatna a sawen, awan nangrugian ti Dios ken awan pagpatinggaanna. Para iti tao, “saan a kabaelan a sukimaten ti bilang dagiti tawen [ti Dios].”—Job 36:26.

Ti maitulongna kenka: Ikarkari ti Dios nga ikkannaka iti agnanayon a biag no maammuam ti kinapudno maipapan kenkuana. (Juan 17:3) Mapagtalkan ngata dayta a kari no ti Dios a mismo ket saan nga agbiag iti agnanayon? Ti laeng “Ari ti kinaagnanayon” ti makatungpal iti kasta a kari.—1 Timoteo 1:17.

PAMPANUNOT TI DIOS: Isursuro ti Biblia a saan a ‘masukimat ti pannakaawat’ ti Dios ta adayo a nangatngato ti pampanunotna ngem iti pampanunottayo. (Isaias 40:28; 55:9) Umiso la ngarud nga ibaga ti Biblia: “Siasino ti nakaammo iti panunot ni Jehova, tapno isurona koma?”—1 Corinto 2:16.

Ti maitulongna kenka: Kabaelan ti Dios a denggen ti minilion nga aggigiddan a kararag. (Salmo 65:2) Ammona no adda billit-tuleng a matnag iti daga. Ngem dumtengto ngata ti tiempo a dinakan maikankano ti Dios ken dagiti kararagmo gapu ta adu unayen ti linaon ti panunotna? Saan, ngamin, awan limitasion ti panunotna. Maysa pay, ‘napatpategka [kenkuana] ngem iti adu a billit-tuleng.’—Mateo 10:29, 31.

AR-ARAMID TI DIOS: Isursuro ti Biblia a ti tao “saanna a pulos masarakan ti aramid nga inaramid ti pudno a Dios manipud pangrugian agingga iti pagnguduan.” (Eclesiastes 3:11) Isu a ditayto pulos maammuan ti amin maipapan iti Dios. Ti sirib a mangidaldalan iti ar-aramid ti Dios ket ‘di matalunton.’ (Roma 11:33) Ngem kayat ti Dios nga ipakaammo kadagidiay mayat a mangparagsak kenkuana dagiti inaramid ken aramidenna.—Amos 3:7.

Di marukod ti kabayagen ti kaadda ti Namarsua, di matukod ti kinalaingna, ken di mabatok ti kauneg ti siribna

Ti maitulongna kenka: No basaem ken adalem ti Biblia, kanayonto latta nga adda baro a maammuam maipapan iti Dios ken iti ar-aramidna. Kayatna a sawen, posible nga agbalin a nadekdekket pay ti relasiontayo iti nailangitan nga Amatayo iti agnanayon.

Ti Kabaelantayo nga Ammuen

Saan a gapu ta ditay maawatan ti amin maipapan iti Dios, saantayon a pulos maam-ammo isuna. Di mabilang nga impormasion ti mabasatayo iti Biblia a tumulong kadatayo a mangam-ammo a naimbag iti Dios. Kitaem ti dadduma kadagita:

NAGAN TI DIOS: Isursuro ti Biblia nga adda nagan nga inyawag ti Dios iti bagina. Kinunana: “Siak ni Jehova. Dayta ti naganko.” Nasurok a 7,000 a daras a nagparang ti nagan ti Dios iti Biblia, ad-adu ngem iti aniaman a sabali pay a nagan.—Isaias 42:8.

Ti maitulongna kenka: Kinuna ni Jesus iti modelo a kararagna: “Amami nga adda iti langlangit, masantipikar [wenno madaydayaw] koma ti naganmo.” (Mateo 6:9) Mabalinmo met kadi nga usaren ti nagan ti Dios no agkararagka? Kayat ni Jehova a Dios nga isalakan ti amin a mangraraem iti naganna.—Roma 10:13.

PAGNAEDAN TI DIOS: Isursuro ti Biblia nga adda dua a “lugar” a mabalin a pagnaedan—ti daga a taengtayo, ken ti langlangit a masansan a tumukoy iti lugar nga ayan dagiti espiritu a parsua. (Juan 8:23; 1 Corinto 15:44) Ti lugar a ‘pagnanaedan’ ti Namarsua ket adda kadagita a “langlangit.”—1 Ar-ari 8:43.

Ti maitulongna kenka: Mas maawatam no kua ti bambanag maipapan iti Dios a Namarsua. Saan la a basta maysa a misterio a puersa isuna nga adda iti amin a lugar ken bambanag. Ni Jehova a Dios ket maysa a pudpudno a Persona nga agnanaed iti maysa a pudpudno a lugar. Ngem “awan ti naparsua a mailinged  iti Dios.”—Hebreo 4:13, Ti Baro a Naimbag a Damag Biblia.

PERSONALIDAD TI DIOS: Isursuro ti Biblia nga adda nagsasayaat a kababalin ni Jehova. “Ti Dios ket ayat.” (1 Juan 4:8) Saan nga agulbod uray kaanoman. (Tito 1:2) Isu ket patas, naasi, mannakipagrikna ken saan a dagus nga agpungtot. (Exodo 34:6; Aramid 10:34) Baka adu ti masdaaw no maammuanda a kayat ti Namarsua ti ‘makisinninged’ wenno makigayyem kadagidiay mangraraem kenkuana.—Salmo 25:14.

Ti maitulongna kenka: Posible nga agbalinka a gayyem ni Jehova a Dios. (Santiago 2:23) Ket bayat a maam-ammom ti personalidad ni Jehova, mas lumawlawag ti pannakaawatmo kadagiti salaysay ti Biblia.

“BIROKEM” TI DIOS

Nalawag ti panangiladawan ti Biblia ken Jehova a Dios. Posible a maawatam ti kinasiasino ti Namarsua. Kinapudnona, kayatna a maam-ammom isuna. Ikarkari ti Biblia a Saona: “No birokem, ipalubosnanto nga isu masarakam.” (1 Cronicas 28:9) Am-ammuem koma ti Dios babaen ti panagbasa ken panangpampanunot a naimbag kadagiti salaysay ti Biblia. No aramidem dayta, ipasigurado ti Biblia nga “umadaninto” ti Dios kenka.—Santiago 4:8.

No basaem ken adalem ti Biblia, kanayonto latta nga adda baro a maammuam maipapan iti Dios ken iti ar-aramidna

Mabalin a mapanunotmo, ‘Kasano koma nga agbalinak a gayyem ti Namarsua, ket diak met maawatan ti amin maipapan kenkuana?’ Panunotem: Masapul kadi a makalpas nga umuna ti maysa a tao iti kinadoktor tapno agbalin a nadekket a gayyem ti maysa a doktor? Saan! Posible latta nga agbalin isuna a nadekket a gayyem ti doktor uray no naiduma unay ti propesionna. Ti talaga a napateg, ammona ti personalidad, kasta met, dagiti kayat ken di kayat ti doktor. Kasta met laeng ti pannakigayyem ken ni Jehova a Dios. Masapul nga ammuem ti kinasiasinona iti tulong ti Biblia.

Nalaka a maawatan ti panangiladawan ti Biblia iti Namarsua. Naglaon dayta kadagiti impormasion a kasapulantayo tapno maam-ammotayo ti Dios. Kayatmo kadi a mas maam-ammo pay ni Jehova a Dios? Adda libre a programa dagiti Saksi ni Jehova iti panagadal iti Biblia iti mismo a pagtaengan dagiti mayat nga agadal. No kayatmo dayta, awisendaka a kontakem dagiti Saksi iti lugaryo wenno bisitaem ti website-mi a www.jw.org/ilo.