Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 SUHETO ITI AKKUB | ADDA KADI PAGSAYAATANNA NO AGKARARAGKA?

Adda Kadi Dumdumngeg?

Adda Kadi Dumdumngeg?

Para iti dadduma, masayang laeng ti panawenda no agkararagda ta awan met ti dumdumngeg. Pinadas met ti dadduma ti agkararag ngem kasla di masungsungbatan dagiti kararagda. Maysa nga ateista ti nagkararag iti pampanunotenna a Dios: “Sungbatannak uray arasaas laeng.” Ngem kinunana nga “awan pulos sungbat” ti Dios.

Ngem ipasigurado ti Biblia nga adda pudpudno a Dios ken dengdenggenna dagiti kararagtayo. Nairekord iti Biblia dagitoy a sasao a naiturong kadagiti tattao idi un-unana: “Di bumurong [wenno sigurado] nga ipaayannakanto [ti Dios] iti parabur gapu iti uni ti ikkismo; apaman a mangngegna pudno a sungbatannakanto.” (Isaias 30:19) Kuna ti sabali pay a teksto ti Biblia: “Ti kararag dagidiay napalungdo [wenno nalinteg] pakaragsakan [ti Dios].”—Proverbio 15:8.

Nagkararag ni Jesus iti Amana, ket “naipangag buyogen ti pannakaanamong.”—Hebreo 5:7

Salaysayen met ti Biblia ti maipapan kadagiti tattao a nasungbatan ti kararagda. Kuna ti maysa a teksto a ni Jesus ‘insangitna ti nagkararag iti Dios a makaisalakan kenkuana’ ket ‘naipangag’ isuna. (Hebreo 5:7, Ti Baro a Naimbag a Damag Biblia) Mabasa pay ti dadduma a pagarigan iti Daniel 9:21 ken 2 Cronicas 7:1.

Apay ngarud nga ipagarup ti dadduma a di masungsungbatan dagiti kararagda? Tapno masungbatan dagiti kararagtayo, masapul nga agkararagtayo laeng iti Dios a tuktukoyen ti Biblia, ni Jehova, * saan nga iti asinoman wenno iti aniaman. Kayat met ti Dios a ‘dumawattayo maitunos iti pagayatanna’—kadagiti bambanag a makaay-ayo kenkuana. No kasta ti panagkararagtayo, ipasigurado ti Dios kadatayo a “denggennatayo.” (1 Juan 5:14) Tapno ngarud masungbatan dagiti kararagtayo, masapul nga am-amuentayo ti pudno a Dios ken adalentayo no ania ti pagayatanna.

Adu ti mamati a ti kararag ket saan la a basta paset ti narelihiosuan a rutina no di ket talaga a dengdenggen ken sungsungbatan ti Dios dagiti kararag. Kuna ni Isaac a taga-Kenya: “Inkarkararagko a maawatak koma ti Biblia. Di nagbayag, adda immasideg kaniak ket kunana a tulongannak nga agadal iti Biblia.” Sabali met ti kapadasan ni Hilda a taga-Pilipinas. Kayatna nga isardeng ti agsigarilio ngem namin-adu a napaay. Isu a kinuna ni lakayna, “Padasem ngata nga ikararag a tulongannaka ti Dios?” Inaramidna dayta ket kinunana: “Nasdaawak iti epekto ti tulongna kaniak. Panagriknak, in-inut a napukaw ti tarigagayko nga agsigarilio ket naisardengko met laeng dayta.”

Interesado ngata ti Dios a mangtulong kenka kadagiti pakadanagam a maitunos iti pagayatanna?

^ par. 6 Jehova ti nagan ti Dios a naipakaammo iti Biblia.