Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Sungbat Dagiti Saludsod Maipapan iti Biblia

Sungbat Dagiti Saludsod Maipapan iti Biblia

Posible kadi nga awanton ti kinarigat ti biag?

Kasanonto a pagpatinggaen ti Dios ti kinapanglaw?—Mateo 6:9, 10.

Gapu iti malnutrision ken sakit nga epekto ti nakaro a kinarigat ti biag, minilion ti matmatay kada tawen. Nupay adda dagiti nabaknang a lugar ditoy lubong, adu latta ti nakarigrigat ti panagbiagna. Ipakita ti Biblia a nabayagen a problema dagiti tattao ti kinapanglaw.—Basaem ti Juan 12:8.

Tapno agpatingga ti kinarigat ti biag, kasapulan ti maysa a gobierno nga agturay iti intero a lubong. Masapul nga adda pannakabalin dayta a gobierno a mangiwaras kadagiti kinabaknang ti daga iti patas a pamay-an ken pannakabalin a mamagpatingga iti gubat, a kangrunaan a pakaigapuan ti kinapanglaw. Inkari ti Dios nga addanto kasta a gobierno.—Basaem ti Daniel 2:44.

Asino ti makapagpatingga iti kinarigat ti biag?

Pinili ti Dios ti Anakna a ni Jesus nga agbalin nga ari iti intero a daga. (Salmo 2:4-8) Salbarento ni Jesus dagiti marigrigat ken pagpatinggaennanto ti panangirurumen ken kinaranggas.—Basaem ti Salmo 72:8, 12-14.

Kas ti naipadto a “Prinsipe ti Kappia,” pagbalinento ni Jesus a natalna ken natalged ti kasasaad iti intero a lubong. Kalpasanna, addanton balay ken makapnek a trabaho ti amin a tattao, ken nakaad-adunton ti makan.—Basaem ti Isaias 9:6, 7; 65:21-23.