Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Sungbat Dagiti Saludsod Maipapan iti Biblia

Sungbat Dagiti Saludsod Maipapan iti Biblia

Apay nga adda dagiti padto iti Biblia?

Apay a naibaga iti biblia dagiti pasamak iti kaaldawantayo?—Lucas 21:10, 11.

Awan ti tao a makaibaga no ania ti mapasamak iti masanguanan iti detalyado a pamay-an. Ngem adu a detalyado a padto ti linaon ti Biblia. Ti ngarud pannakatungpal dagiti padto iti Biblia ket makakombinsir nga ebidensia a talaga a Sao ti Dios ti Biblia.—Basaem ti Josue 23:14; 2 Pedro 1:20, 21.

Dagiti natungpalen a padto ket mangted iti natibker a rason a maaddaantayo iti pammati iti Dios. (Hebreo 11:1) Gapu met kadagita, makapagtalektayo a matungpalto dagiti kari ti Dios maipapan iti nasaysayaat a masanguanan. Ngarud, ipasigurado kadatayo dagiti padto iti Biblia a talaga a matungpal ti namnamatayo.—Basaem ti Salmo 37:29; Roma 15:4.

Ania ti maitulong kadatayo dagiti padto iti Biblia?

Adda dagiti padto a nangpakdaar kadagiti adipen ti Dios tapno agtignayda. Kas pagarigan, idi nakita dagiti Kristiano idi umuna a siglo a natungpal ti dadduma a padto, pinanawanda ti Jerusalem. Isu nga idi nadadael dayta a siudad gapu ta inlaksid ti kaaduan a tattao ni Jesus, saan a nairaman dagidi a Kristiano ta addadan iti adayo a lugar.—Basaem ti Lucas 21:20-22.

Ipakita ita dagiti natungpal a padto nga asidegen a pagpatinggaen ti Pagarian ti Dios dagiti pagarian ken gobierno ti tao. (Daniel 2:44; Lucas 21:31) Isu a nagpateg nga agtignaytayo itan tapno anamongannatayo ni Jesu-Kristo, ti Ari a pinili ti Dios.—Basaem ti Lucas 21:34-36.