“APAY A SIAK PAY? Apay nga impalubos ti Dios a mapasamak daytoy kaniak?” Dagita a saludsod ti sangkapanunot ti 24 ti tawenna idi a ni Sidnei a taga-Brazil. Kalpasan a naaksidente iti pagpauyasan iti swimming pool, permanenten a nakadepende iti wheelchair.

Gapu iti panagrigrigat a resulta ti aksidente, sakit, ipapatay ti patpatgen iti biag, kalamidad, wenno gubat, nalaka a madismaya dagiti tattao iti Dios. Uray idi, addan dagiti nakarikna iti kasta. Agsasaruno dagiti didigra a napasaran ti ulo ti pamilia a ni Job a nagbiag idi un-unana. Nagkamali idi pinabasolna ti Dios: “Umawagak kenka, O Dios, ngem pulos a dika sumungbat. No agkararagak, dinak met ipangag. Naranggaska la unay kaniak; idadanesnak iti amin a pigsam.”—Job 30:20, 21, Ti Baro a Naimbag a Damag Biblia.

Saan nga ammo idi ni Job ti naggapuan dagiti problemana ken no apay a napasaranna wenno naipalubos dagita. Makaparagsak ta inlawlawag ti Biblia kadatayo no apay nga adda panagrigrigat ken no kasano a sanguen dagita.

PINANGGEP KADI TI DIOS NGA AGRIGAT TI TAO?

Kuna ti Biblia maipapan iti Dios: “Naan-anay ti aramidna, ta amin a daldalanna kinahustisia. Maysa a Dios ti kinamatalek a kenkuana awan ti di kinahustisia; Isu nalinteg.” (Deuteronomio 32:4) No kasta, nainkalintegan kadi a panunoten a ti “nalinteg” a Dios ti makagapu iti panagrigrigat dagiti tattao wenno usarenna dagiti kalamidad tapno dusaen ken ilintegna ida?

Saan. Ibaga ti Biblia: “No adda iti sidong ti pannakasuot, awan koma ti agkuna: ‘Susuotennak ti Dios.’ Ta iti dakes a bambanag saan a mabalin a suoten ti Dios ket isu saanna met a suoten ti asinoman.” (Santiago 1:13) Kinapudnona, kuna ti Biblia a perpekto a biag ti impaay ti Dios idi iti immuna a pagassawaan a da Adan ken Eva. Inikkanna ida iti nagpintas a pagtaengan ken makapnek a trabaho, ken intedna ti amin a kasapulanda. Kinuna ti Dios kadakuada: “Agbungakayo ken agadukayo ket punnuenyo ti daga ken parukmaenyo.” Talaga nga awan ti rason da Adan ken Eva a madismaya iti Dios.—Genesis 1:28.

Ngem saan a perpekto ti kasasaadtayo ita. Kinaagpaysuanna, iti intero a historia, nagkaro ti panagrigrigat dagiti tattao. Pudno daytoy a panangiladawan: “Ti intero a sangaparsuaan agtultuloy nga agas-asug a sangsangkamaysa ken agpapaut-ot a sangsangkamaysa agingga ita.” (Roma 8:22) Ania ti napasamak?

APAY NGA ADDA PANAGRIGRIGAT?

Tapno maawatantayo no apay nga adda panagrigrigat, subliantayo ti nangrugian dayta. Namati da Adan ken Eva iti rebelioso nga anghel a naawagan idi agangay a Satanas a Diablo. Isu a sinukirda ti estandarte ti Dios iti umiso ken di umiso a makita iti bilinna kadakuada a dida mangan iti bunga ti “kayo ti pannakaammo ti naimbag ken dakes.” Imbaga ti Diablo ken Eva a saanda a matay uray no agsukirda iti Dios, iti kasta, inakusaranna ti Dios nga agul-ulbod. Inakusaran met ni Satanas ti Dios nga ipapaidamna kadagiti iturayanna ti kalintegan a mangikeddeng no ania ti naimbag ken dakes. (Genesis 2:17; 3:1-6) Kas man la imbaga ni Satanas a nasaysayaat ti kasasaad ti tao no awan ti panangituray ti Dios. Gapu kadagita, naibangon ti nakapatpateg nga isyu: Maikari kadi ti Dios nga agturay?

Nangibangon ni Satanas iti sabali pay nga isyu. Inakusaranna dagiti tattao nga agserserbida laeng iti Dios gapu ta adda naimbag a maal-alada kenkuana. Maipapan iti matalek a ni Job, kinuna ti Diablo iti Dios: ‘Saan aya a nangikabilka iti alad iti aglikmutna ken iti balayna ken iti tunggal banag nga adda kenkuana? Ngem, kas pamaliwan, iyunnatmo ta imam, ket sagidem ti isuamin nga adda kenkuana ket kitaem no saannakanto nga ilunod ita mismo a rupam.’ (Job 1:10, 11) Nupay ni Job ti tuktukoyen ni Satanas, parparuarenna nga amin a tao ket agserserbi iti Dios gapu laeng ta bembendisionanna ida.

NO KASANO A SOLBAREN TI DIOS DAGITI ISYU

Ania ngata ti kasayaatan a pamay-an tapno masolbar a mamimpinsan dagita a nagpateg nga isyu? Adda kasayaatan a solusion ti kasisiriban a Dios—solusion a ditayo pulos pakadismayaan. (Roma 11:33) Temporario a pinalubosanna dagiti tattao a mangituray iti bagbagida  tapno makita no asino ti kasayaatan a mangituray.

Ti nakakaasi a kasasaad ditoy daga ita ket nalawag nga ebidensia a saan a pulos nagballigi ti panangituray dagiti tattao. Saan la a napaay dagiti gobierno ti tao a mangyeg iti talna, seguridad, ken kinaragsak, no di ket isuda pay ti makagapu a madaddadaelen ti daga. Paneknekan dayta a pudno ti kuna ti Biblia: “Saan a kukua ti tao a magmagna uray ti panangiturong iti addangna.” (Jeremias 10:23) Ti laeng panangituray ti Dios ti sigurado a makaited iti agnanayon a talna, kinaragsak, ken kinarang-ay ti sangatauan gapu ta dayta ti panggep ti Dios.—Isaias 45:18.

Kasano ngarud a tungpalen ti Dios ti orihinal a panggepna para kadagiti tattao? No malagipmo, insuro ni Jesus kadagiti pasurotna nga ikararagda: “Umay koma ti pagariam. Maaramid koma ti pagayatam, kas sadi langit, kasta met iti daga.” (Mateo 6:10) Wen, din agbayag, pagpatinggaento ti Dios ti amin a pakaigapuan ti panagrigrigat babaen ti Pagarianna. (Daniel 2:44) Awanton ti kinapanglaw, sakit, ken ipapatay. No maipapan kadagiti marigrigat, kuna ti Biblia a ti Dios “ispalennanto daydiay napanglaw nga agpatpatulong.” (Salmo 72:12-14) Kadagiti met masakit, ikarkari ti Biblia: “Awanto ti agtataeng nga agkuna: ‘Masakitak.’” (Isaias 33:24) Uray kadagiti natay nga adda iti lagip ti Dios, kuna ni Jesus: “Um-umayen ti oras nga amin dagidiay adda kadagiti pakalaglagipan a tanem mangngegdanto ti timekna ket rummuarda.” (Juan 5:28, 29) Anian a makaparagsak dagita a kari!

No madisdismayatayo iti Dios, makatulong ti panangpatibker iti pammatitayo kadagiti karina tapno mapagballigiantayo dayta

TAPNO MAPAGBALLIGIAM TI PANNAKADISMAYA

Agarup 17 a tawenen ti napalabas kalpasan a naaksidente ni Sidnei a nadakamat itay, kinunana: “Diak pulos pinabasol ni Jehova a Dios iti pannakaaksidentek ngem aminek a nadismayaak kenkuana idi damo. Adda dagiti aldaw a nakadagdagsen ti riknak, ken agsangitak no mapanunotko a maysaakon a baldado. Ngem naadalko iti Biblia a ti pannakaaksidentek ket saan a pannusa ti Dios. Kas kuna ti Biblia, ‘ti tiempo ken ti di mapakpakadaan a pasamak mapagteng kadatayo amin.’ Nakatulong ti panagkarkararagko ken Apo Jehova ken ti panagbasak kadagiti makapabileg a teksto ti Biblia tapno tumibker ti espiritualidadko ken agtalinaedak a positibo.”—Eclesiastes 9:11; Salmo 145:18; 2 Corinto 4:8, 9, 16.

Nagpateg a sipapanunottayo no apay nga ipalpalubos ti Dios ti panagrigrigat ken no kasano a mabiiten nga agpatingga dagiti epektona. Makatulong dayta tapno mapagballigiantayo ti aniaman a mabalin a mariknatayo a pannakadismaya iti Dios. Makapagtalektayo a ti Dios ‘gunggonaanna dagidiay sipapasnek a mangsapsapul kenkuana.’ Awan asinoman nga agtalek Kenkuana ken iti Anakna ti mapaay wenno madismayanto.—Hebreo 11:6; Roma 10:11.