Accessibility setting

Agpili iti lengguahe

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Mapan iti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

TI PAGWANAWANAN HULIO 2015

Sungbat Dagiti Saludsod Maipapan iti Biblia

Sungbat Dagiti Saludsod Maipapan iti Biblia

Apay nga agar-aramid dagiti tattao iti dakes?

Asino ti nangpadas a mangimpluensia ken Jesus nga agaramid iti dakes?—Mateo 4:8-10

Normal a kayat dagiti tattao ti agbalin a mannakikappia, napudno, ken nasingpet. Ngem apay nga adu ti makitkitatayo a kinaranggas, kinaawan hustisia, ken kinaulpit? Adu itan dagiti nakabutbuteng a damdamag. Adda kadi mangim-impluensia kadagiti tattao nga agaramid iti dakes?—Basaem ti 1 Juan 5:19.

Dinisenio kadi ti Dios ti tao nga addaan tendensia nga agaramid iti dakes? Saan, inaramid ni Jehova a Dios ti tao a kaladladawanna isu a kayatayo a tuladen ti ayat nga ipakpakitana. (Genesis 1:27; Job 34:10) Ngem inikkan met ti Dios ti tao iti wayawaya nga agpili. Idi pinili dagiti immuna a nagannaktayo ti agaramid iti dakes, impakitada a saanda a kayat a tuladen ti Dios isu a nagbalinda nga imperpekto. Ket natawidtayo kadakuada ti tendensia nga agbasol.—Basaem ti Deuteronomio 32:4, 5.

Kanayonto kadi nga adda ti kinadakes?

Kayat ti Dios a labanantayo ti tendensiatayo nga agaramid iti dakes. (Proverbio 27:11) Isu nga isursuronatayo no kasanotayo a maliklikan ti agaramid iti dakes ken no kasanotayo nga agbalin a pudpudno a naragsak. Ngem iti agdama, saantayo a siento porsiento a matulad ti ayat ti Dios.—Basaem ti Salmo 32:8.

Nagadu ita ti kinadakes, ngem ipalpalubos pay laeng ti Dios dagita tapno makita ti amin ti dakes nga ibungada. (2 Pedro 3:7-9) Ngem din agbayag, awanton ti kinadakes ket mapnonton ti daga kadagiti naragsak a tattao nga agtultulnog iti Dios.—Basaem ti Salmo 37:9-11.

 

Ammuem ti Ad-adu Pay

Ania ti Panggep ti Dios Para iti Daga?

Ilawlawag ti Biblia no apay a pinarsua ti Dios ti daga, no kaano nga agpatingga ti panagsagaba, ken no ania ti agur-uray iti masanguanan para iti daga ken dagiti agnaed iti dayta.