Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 SUHETO ITI AKKUB | NO KASANOM A MATAGIRAGSAK TI TRABAHOM

Nadagsen a Trabaho​—Saanen nga Uso?

Nadagsen a Trabaho​—Saanen nga Uso?

Agsensennaay ni Alex bayat nga ikarkargana dagiti karton iti trak ti pagtrabtrabahuanna a kompania. Pampanunotenna, ‘Apay a naisadsadak iti kastoy a trabaho? Kaanonto ngata a makalung-awak? Nanam-ay koma ti biagko no diak kasapulan ti agtrabaho!’

Kas ken Alex, adu ita ti saanen a maragragsakan nga agtrabaho iti nadagsen. “Pampanunoten ti adu a saan a maitutop kadakuada ti ‘nanumo’ a trabaho,” kuna ti mekaniko a ni Aaron. “Ti kababalinda ket: ‘Pagan-anusak laeng daytoy agingga a makasarakak iti nasaysayaat a trabaho.’”

Apay nga adu ti makarikna a saan a para kadakuada ti nadagsen a trabaho? Nalabit naimpluensiaanda iti media, a masansan a mangiladladawan a ti “nagsayaat” a biag ket naluho ken nanam-ay. “Pampanunoten dagiti tattao a no nadagsen ti trabahom, saanka a naballigi,” kuna ni Matthew a paramantener ti trabahona. Kasta met ti napaliiw ti dianitor a ni Shane: “Saanen a kayat dagiti tattao ti agmalmalem nga agtrabaho para iti agmalmalem a sueldo.”

Ngem adu a naballigi a tattao ti maragragsakan nga agtrabaho iti nadagsen. “Panagkunak, makaparagsak ti nadagsen a trabaho nangruna no makagunggona dagiti kalatmo,” kuna ti 25 anyos a ni Daniel nga agtrabtrabaho iti konstruksion. Umanamong iti dayta ti 23 anyos a ni Andre. “Mamatiak nga agkanaig ti kinaragsak ken panagtrabaho,” kunana. “Imbes nga agpaut a kinaragsak, agpaut a pannakauma ketdi ti mariknam no awan unay ti ar-aramidem!”

Apay a positibo ti panangmatmat da Daniel ken Andre iti nadagsen a trabaho? Inyaplikarda ngamin dagiti prinsipio ti Biblia. Saan nga iparit ti Biblia ti napinget a panagtrabaho, iparegtana ketdi ti kinagaget ken kinaanus. Malaksid nga ibaga ti Biblia nga agtrabahotayo, ipakitana pay no kasanotayo a matagiragsak ti trabahotayo.

Ania dagiti prinsipio ti Biblia a makatulong tapno matagiragsakmo ti trabahom? Mausig ti sumagmamano kadagita iti sumaganad nga artikulo.