Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Agpili iti lengguahe Iloko

 SUHETO ITI AKKUB | MABALINMO TI SUMINGED ITI DIOS

Ammom Kadi ken Us-usarem ti Nagan ti Dios?

Ammom Kadi ken Us-usarem ti Nagan ti Dios?

Adda kadi nasinged a gayyemmo a dimo ammo ti naganna? Mabalin nga awan. Kinuna ni Irina a taga-Bulgaria, “Imposible a sumingedka iti Dios no dimo ammo ti naganna.” Kas nadakamat iti immuna nga artikulo, makaparagsak ta kayat ti Dios a sumingedka kenkuana. Ket babaen ti Biblia, arigna inyam-ammona ti bagina kenka a kunkunana: “Siak ni Jehova. Dayta ti naganko.”—Isaias 42:8.

Babaen ti Biblia, arigna inyam-ammo ti Dios ti bagina kenka a kunkunana: “Siak ni Jehova. Dayta ti naganko.”—Isaias 42:8

Talaga kadi a napateg ken Jehova nga ammom ken us-usarem ti naganna? Usigem daytoy: Ti nagan ti Dios, a naisurat iti uppat a Hebreo a letra a pagaammo kas Tetragrammaton, ket nagparang iti agarup 7,000 a daras iti orihinal a Hebreo a Kasuratan. Ad-adu nga amang a nadakamat dayta ngem iti sabali pay a nagan iti Biblia. Nalawag a pammaneknek dayta a kayat ni Jehova a maammuan ken usarentayo ti naganna. *

Masansan a mangrugi ti panaggayyem ti dua a tao babaen ti panangammoda iti nagan ti tunggal maysa. Ammom kadi ti nagan ti Dios?

Ngem gapu ta nasantuan ken mannakabalin-amin ti Dios, mabalin a panunoten ti dadduma a kinaawan panagraem ti panangusar iti naganna. Siempre, di umiso nga usaren ti nagan ti Dios iti saan a nadayaw a pamay-an, no kasano a dimo kayat nga aramiden dayta iti nagan ti nasinged a gayyemmo. Nupay kasta, kayat ni Jehova a ti naganna ket idayaw ken ipakaammo dagidiay mangay-ayat kenkuana. (Salmo 69:30, 31; 96:2, 8) Laglagipem nga insuro ni Jesus dagiti pasurotna nga ikararagda: “Amami nga adda iti langlangit, masantipikar koma ti naganmo.” Masantipikartayo met ti nagan ti Dios no ipakpakaammotayo dayta. Iti kasta, agbalintayo a nasingsinged kenkuana.—Mateo 6:9.

Ipakpakita ti Biblia nga ipapaayan ti Dios iti naisangsangayan nga atension dagidiay “mangpampanunot iti naganna.” (Malakias 3:16) Inkari ni Jehova kadagidiay mangipatpateg iti naganna: “Salaknibakto agsipud ta naammuanna ti naganko. Umawagto kaniak, ket sungbatakto. Addaakto kenkuana iti riribuk.” (Salmo 91:14, 15) Napateg ngarud nga ammuen ken usaren ti nagan ni Jehova no kayattayo a matagiragsak ti nasinged a relasion kenkuana.

^ par. 4 Makapaladingit ta naikkat ti nagan ti Dios iti adu a patarus ti Biblia, uray no namin-adu a nagparang dayta iti Hebreo a Kasuratan, a pagaammo kas Daan a Tulag. Sinukatanda ketdi ti nagan ti Dios kadagiti titulo a kas iti “Apo” wenno “Dios.” Para iti ad-adu pay nga impormasion iti daytoy a topiko, kitaem ti panid 195-197 ti libro nga Ania a Talaga ti Isursuro ti Biblia? nga impablaak dagiti Saksi ni Jehova.