Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 PANNAKISARITA ITI MAYSA A KAARRUBA

Kaano a Nangrugi nga Agturay ti Pagarian ti Dios? (Paset 2)

Kaano a Nangrugi nga Agturay ti Pagarian ti Dios? (Paset 2)

Naisalaysay iti baba ti gagangay a pannakisarita ti maysa a Saksi ni Jehova iti kaarrubana. Ipapantayo a simmarungkar manen ti Saksi nga agnagan Cameron iti pagtaengan ti maysa a lalaki nga agnagan Jon.

ABABA A REPASO ITI TAGTAGAINEP NI NABUCODONOSOR

Cameron: Naimbag ta nadanonka, Jon. Kanayon a maragragsakanak iti linawas a panagadalta iti Biblia. * Komustakan?

Jon: Nasayaatak met.

Cameron: Mayat ngarud. Idi napalabas a panagadalta, nagsaritaanta no apay nga ibagbaga dagiti Saksi ni Jehova a nangrugin nga agturay ti Pagarian ti Dios idi 1914. * Adda nakitata a nagpateg a paset ti ebidensia iti padto ti Biblia iti Daniel kapitulo 4. Malagipmo pay?

Jon: Wen, maipapan iti dakkel a kayo iti tagtagainep ni Ari Nabucodonosor.

Cameron: Eksakto. Iti tagtagainepna, nakakita ni Nabucodonosor iti dakkel a kayo a dumanon idiay langit. Nangngegna nga ibilbilin ti maysa nga anghel ti Dios a mapukan ti kayo, ngem mabati ti puon ken dagiti ramutna. Kalpasan ti “pito a panawen,” agsaringit manen ti kayo. * Napagsaritaanta met no apay nga adda dua a kaitungpalan ti padto. Ania daytay umuna a kaitungpalannan?

Jon: Natungpal ken Nabucodonosor, saan kadi? Napukawna ti kinasimbengna iti pito a tawen.

Cameron: Hustoka. Temporario a napukaw ni Nabucodonosor ti kinasimbengna isu a naisardeng ti panagturayna. Ngem iti dakdakkel a kaitungpalan ti padto, maisardeng met ti panagturay ti Dios iti daga iti uneg ti pito a panawen. Kas naadalta, nangrugi ti pito a panawen idi nadadael ti Jerusalem idi 607 B.C.E. Sipud idin, awanen dagiti ari ditoy daga a mangibagi iti panagturay ni Jehova a Dios iti ilina. Nupay kasta, iti panagpatingga ti pito a panawen, mangpili ti Dios iti baro nga Agturay iti ilina—maysa nga adda idiay langit. Kayatna a sawen, kalpasan ti pito a panawen, mangrugi ti panagturay ti Pagarian ti Dios idiay langit. Ita, nalawagen kadata no kaano a nangrugi ti pito a panawen. No maammuanta no kasano kapaut dayta, maammuanta met no kaano a mangrugi ti panagturay ti Pagarian ti Dios. Nalawag kadi met laeng kenka?

Jon: Wen, nalawag.

Cameron: Mayat ngarud. Usigenta itan ti kapaut ti pito a panawen. Binasak met ti maipapan iti daytoy a topiko tapno malagipko dagiti kangrunaan a punto. Padasek nga ilawlawag kenka agingga iti kabaelak.

Jon: Sige.

AGPATINGGA TI PITO A PANAWEN—MANGRUGI TI MAUDI NGA AL-ALDAW

Cameron: Iti immuna a kaitungpalan ti padto mainaig ken Nabucodonosor, agparang a ti pito a  panawen ket literal a pito a tawen. Ngem iti dakdakkel a kaitungpalanna mainaig iti Pagarian ti Dios, ti pito a panawen ket masapul a napapaut ngem iti literal a pito a tawen.

Jon: Apay ngay?

Cameron: Panunotem daytoy. Laglagipem a nangrugi ti pito a panawen idi nadadael ti Jerusalem idi 607 B.C.E. No mangrugita nga agbilang iti literal a pito a tawen iti dayta a petsa, makagtengta laeng iti 600 B.C.E. Ngem awan met ti naisangsangayan a pasamak iti dayta a tawen mainaig iti panagturay ti Dios. Maysa pay, naadalta nga idi adda ni Jesus ditoy daga, impasimudaagna a saan pay a nagpatingga ti pito a panawen uray ginasgasut a tawenen ti napalabas.

Jon: Wen nga agpayso. Malagipkon.

Cameron: Isu a ti pito a panawen ket saan a literal a pito a tawen, no di ket napapaut a periodo ti panawen.

Jon: Kasano kapaut?

Cameron: Tapno makuentata ti eksakto a kapaut ti pito a panawen, makatulong ti libro ti Biblia nga Apocalipsis. Nainaig met laeng daytoy iti libro ti Biblia a Daniel. Dakamatenna ti maysa a periodo nga agpaut iti tallo ket kagudua a panawen a katupag ti 1,260 nga aldaw. * Ti ngarud pito a panawen—mamindua a tallo ket kagudua a panawen— ket 2,520 nga aldaw. Masurotam kadi ti kayatko a sawen?

Jon: Wen. Ngem diak maawatan ti pakainaigan daytoy iti panangrugi ti panagturay ti Pagarian ti Dios idi 1914.

Cameron: OK, kitaenta ti koneksionna. No dadduma, iti padto ti Biblia, ti maysa nga aldaw irepresentarna ti maysa a tawen. * No surotenta ti pagalagadan a ti maysa nga aldaw ket maysa a tawen, ti pito a panawen ket katupag ti 2,520 a tawen. No agbilangta iti 2,520 a tawen manipud 607 B.C.E., makagtengta iti 1914. * Dayta ti gapuna a maibagata a nagpatingga ti pito a panawen idi 1914, ket nangrugi met nga agturay ni Jesus kas Ari iti Pagarian ti Dios. Ken nabatad a sipud 1914, adda dagiti dadakkel a pasamak iti lubong—dagiti naipadto iti Biblia a mapasamak iti maudi nga al-aldaw.

Jon: Aniada a pasamak?

Cameron: Usigenta ti kinuna ni Jesus iti Mateo 24:7. Maipapan iti panangrugi ni Jesus nga agturay idiay langit, kinunana: “Ti nasion tumakderto a bumusor iti nasion ken ti pagarian a bumusor iti pagarian, ket addanto dagiti kinakirang ti taraon ken dagiti ginggined iti nadumaduma a disso.” Paliiwem ta impadto ni Jesus dagiti kinakirang ti taraon ken ginggined bayat dayta a periodo ti tiempo. Saan kadi a dagita ti mapaspasamak ditoy lubong iti napalabas a sangagasut a tawen?

Jon: Wen.

Cameron: Iti daytoy a bersikulo, impadto met ni Jesus nga adda gubgubat bayat ti kaaddana kas Ari iti Pagarian ti Dios. Ken impadto ti Apocalipsis a saan laeng a gagangay a gubgubat dagita, no di ket gubgubat a mangapektar iti intero a lubong bayat ti tiempo ti panungpalan. * Malagipmo kadi no kaano a napasamak ti umuna a gubat sangalubongan?

Jon: Idi 1914, ken iti dayta met la a tawen a kunam a nangrugi nga agturay ni Jesus! Ita laeng a matarusak dayta.

 Cameron: No pagkokonektarenta dagitoy a detalye—ti padto maipapan iti pito a panawen ken ti dadduma pay a padto ti Biblia mainaig iti tiempo ti panungpalan—nalawlawag dagitoy kadata. Kombinsido dagiti Saksi ni Jehova a nangrugi ni Jesus nga agturay kas Ari iti Pagarian ti Dios idi 1914 ken nangrugi ti maudi nga al-aldaw iti dayta met la a tawen. *

Jon: Ikagkagumaak pay laeng a tarusan a naimbag ti maipapan iti dayta.

Cameron: Maawatanka. Uray siak, nabayag met bassit sakbay a naawatak a naimbag dayta. Ngem sapay koma ta nakatulong ti panagsaritata tapno makitam nga uray saan nga espesipiko a dinakamat ti Biblia ti tawen 1914, talaga a naibatay iti Kasuratan ti patpatien dagiti Saksi ni Jehova maipapan iti dayta a tawen.

Jon: Wen. Dayta ti magustuak kadakayo—aniaman nga ibagayo, paneknekanyo iti Biblia. Saan a basta opinionyo laeng. Ngem masdaawak man no apay a komplikado daytoy. Apay a saan latta koman nga imbaga ti Dios manipud iti Biblia a 1914 ti panangrugi ni Jesus nga agturay idiay langit?

Cameron: Nagmayat dayta saludsodmo, Jon. Kinapudnona, adu a bambanag ti saan nga indetalye ti Kasuratan. Ngem apay ngata nga impaisurat ti Dios ti Biblia iti pamay-an a masapul nga agregget dagiti tattao tapno matarusanda dayta? Panagkunak, nasayaat a pagsaritaanta dayta inton umayak manen.

Jon: Sige, kayatko dayta.

Adda kadi kayatmo a maammuan a topiko iti Biblia? Adda kadi saludsodmo maipapan iti patpatien dagiti Saksi ni Jehova? No kasta, dika koma bumdeng a makisarita kadagiti Saksi ni Jehova ta maragsakanda a mangilawlawag iti dayta

^ par. 5 Babaen ti programa a libre a panangyadal iti Biblia, masansan nga organisado ti pamay-an dagiti Saksi ni Jehova a mangilawlawag iti Biblia kadagiti tattao.

^ par. 7 Kitaem ti artikulo a ““Pannakisarita iti Maysa a Kaarruba—Kaano a Nangrugi nga Agturay ti Pagarian ti Dios?—Paset 1” iti Oktubre 1, 2014, a ruar daytoy a magasin.

^ par. 24 Kitaem ti tsart a “Ti Kayo iti Tagtagainep ni Nabucodonosor.”

^ par. 30 Kitaem ti kapitulo 9 ti libro nga Ania a Talaga ti Isursuro ti Biblia? nga impablaak dagiti Saksi ni Jehova.