Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Ti Pagwanawanan  |  Mayo 2014

Sungbat Dagiti Saludsod Maipapan iti Biblia

Sungbat Dagiti Saludsod Maipapan iti Biblia

Asino a talaga ti mangiturturay iti lubong?

No ti Dios ti agturay iti lubong, apay ngarud a nakaro ti rigat?

Adu ti mamati a ti pudno a Dios ti agturay iti lubong. Ngem no pudno dayta, apay ngarud a nakaro ti rigat ditoy daga? (Deuteronomio 32:4, 5) Sigun iti Biblia, ti lubong ket kontrolado daydiay nadangkes.—Basaem ti 1 Juan 5:19.

Kasano a naiturayan ti nadangkes ti sangatauan? Idi rugi ti pakasaritaan ti tao, nagrebelde iti Dios ti maysa nga anghel ken inallukoyna met nga agrebelde ti immuna nga agassawa. (Genesis 3:1-6) Pinati ti agassawa ni Satanas, ti rebelde nga anghel, ket isu ti pinilida a mangituray kadakuada. Ti Dios a Mannakabalin-amin laeng ti addaan kalintegan nga Agturay, ngem kayatna a pilien dagiti tattao ti panangiturayna gapu ta ay-ayatenda. (Deuteronomio 6:6; 30:16, 19) Nakalkaldaang ta kaaduan a tao ket naallilawda a mangpili iti dakes a dalan kas iti umuna nga agassawa.—Basaem ti Apocalipsis 12:9.

Asino ti mangsolbar kadagiti problema ti tao?

Ipalubos ngata ti Dios nga agtultuloy ti dakes a turay ni Satanas? Saan! Ti Dios usarennanto ni Jesus a mangpukaw kadagiti dakes nga inaramid ni Satanas.—Basaem ti 1 Juan 3:8.

Inikkan ti Dios ni Jesus iti pannakabalin a mangdadael ken Satanas. (Roma 16:20) Kalpasanna, iturayanton ti Dios ti sangatauan ken isublina ti orihinal a panggepna para iti tao a naragsak ken natalna a biag.—Basaem ti Apocalipsis 21:3-5.