Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Sungbat Dagiti Saludsod Maipapan iti Biblia

Sungbat Dagiti Saludsod Maipapan iti Biblia

Ania ti aramiden ni Jesus iti masanguanan?

Idi 33 C.E., natay ni Jesus, napagungar, ken immuli idiay langit. Idi agangay, naikkan iti autoridad nga agturay kas Ari. (Daniel 7:13, 14) Iti masanguanan, agtignay ni Jesus kas Ari tapno iyegna ti sangalubongan a talna ken ikkatenna ti kinapanglaw.—Basaem ti Salmo 72:7, 8, 13.

Kas Ari, ikkatento ni Jesus ti kinadakes ditoy daga

Nakaskasdaaw a bambanag ti aramiden ni Jesus kas Agturay iti sangatauan. Usarenna ti pannakabalin nga inted kenkuana ni Amana tapno isublina ti kinaperpekto dagiti tattao. Agbiagdanton a siraragsak ken didanton lumakay, bumaket, ken matay.—Basaem ti Juan 5:26-29; 1 Corinto 15:25, 26.

Ania ti ar-aramiden ni Jesus ita?

Iwanwanwan ita ni Jesus ti sangalubongan a panangasaba dagiti pudno a pasurotna. Sarsarungkaranda dagiti tattao tapno isuroda ti kuna ti Biblia maipapan iti Pagarian ti Dios. Imbaga ni Jesus nga itultuloyna a suportaran dagiti adalanna agingga a pukawen ti Pagarian ti Dios dagiti gobierno ti tao.—Basaem ti Mateo 24:14; 28:19, 20.

Tultulongan ita ni Jesus dagiti tattao a maaddaan iti nasaysayaat a panagbiag babaen ti pudno a kongregasion Kristiano. Itultuloyna nga iwanwan ken tulongan ida agingga a makalasatda iti pannakadadael daytoy agdama a sistema ti bambanag nga agturong iti inkari ti Dios a baro a lubong.—Basaem ti 2 Pedro 3:7, 13; Apocalipsis 7:17.