Accessibility setting

Agpili iti lengguahe

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Mapan iti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

TI PAGWANAWANAN ENERO 2014

Namnama Dagiti Natay—Ti Panagungar

Namnama Dagiti Natay—Ti Panagungar

Mamatika kadi iti kari ti Biblia a panagungar? * Makaparagsak ti namnama a makaduatayto manen dagiti natayen nga ipatpategtayo iti biag. Ngem realistiko kadi dayta a namnama? Tapno masungbatan dayta, ammuentayo no ania ti masursurotayo kadagiti apostol ni Jesu-Kristo.

Patien unay dagiti apostol ti panagungar. Apay? Umuna, naibatay a nangnangruna ti namnamada iti daytoy a kinapudno: Napagungar a mismo ni Jesus. Nakita dagiti apostol ken ti “nasurok a lima gasut a kakabsat iti maymaysa a gundaway” ti napagungar a ni Jesus. (1 Corinto 15:6) Maysa pay, kas ipakita ti uppat nga Ebanghelio, adu a tattao ti mangpaneknek iti panagungar ni Jesus.—Mateo 27:62–28:20; Marcos 16:1-8; Lucas 24:1-53; Juan 20:1–21:25.

Maikadua, nasaksian dagiti apostol ti tallo kadagiti panangpagungar ni Jesus—umuna idiay Nain, sa idiay Capernaum, ken ti maudi idiay Betania. (Lucas 7:11-17; 8:49-56; Juan 11:1-44) Ti naudi kadagita a panangpagungar a pakairamanan ti pamilia a nasinged ken Jesus ket nailawlawag iti immun-una nga artikulo. Kitaentayo no ania ti napasamak.

“SIAK TI PANAGUNGAR”

“Bumangonto ni kabsatmo.” Imbaga dayta ni Jesus ken Marta, ngamin uppat nga aldawen a natay ti kabsatna a ni Lazaro. Idi damo, saan a naawatan ni Marta ti imbaga ni Jesus. “Ammok a bumangonto,” kinunana, ngem pampanunotenna a mapasamakto dayta iti masanguanan. Kalpasan nga imbaga ni Jesus ti “Siak ti panagungar ken ti biag,” panunotem ti siddaaw ni Marta idi nakitana a pinagungar ni Jesus ti kabsatna!—Juan 11:23-25.

Uppat nga aldawen a natay ni Lazaro. Sadino idi ti ayanna? Awan ti imbaga ni Lazaro a mangipakita a nagbiag iti sabali a lugar bayat ti uppat nga aldaw. Awan ti napan idiay langit nga immortal a kararua ni Lazaro. Idi pinagungar ni Jesus, saanna a pinababa ditoy daga manipud panangtagiragsakna iti biag idiay langit iti sibay ti Dios. Sadino ngarud ti ayan ni Lazaro iti uppat nga aldaw? Kinapudnona, isu ket matmaturog iti tanem.—Eclesiastes 9:5, 10.

Laglagipem, inyarig ni Jesus ti ipapatay iti pannaturog a mabalin a riingen ti maysa babaen ti panagungar. Kuna ti salaysay: “‘Ni Lazaro a gayyemtayo napan naginana, ngem agbaniagaak sadiay tapno riingek manipud pannaturogna.’ Gapuna  kinuna kenkuana dagiti adalan: ‘Apo, no isu napan naginana, umimbagto.’ Nupay kasta, nagsao ni Jesus maipapan ti ipapatayna. Ngem impagarupda a nagsasao maipapan ti panaginana iti pannaturog. Iti dayta a tiempo, ngarud, sipaprangka a kinuna kadakuada ni Jesus: ‘Ni Lazaro natayen.’” (Juan 11:11-14) Nagbiag manen ni Lazaro idi pinagungar ni Jesus ket nakaduana manen ti pamiliana. Anian a nagsayaat a sagut ti impaay ni Jesus iti dayta a pamilia!

Ipakita dagita a panangpagungar ni Jesus ditoy daga no anianto ti aramidenna iti masanguanan kas Ari iti Pagarian ti Dios. * Bayat ti panagturay ni Jesus ditoy daga manipud langit, pagungarennanto ti amin nga adda iti tanem a naturog ken patay. Dayta ti makagapu a kinunana: “Siak ti panagungar.” Napalalo la ketdi ti ragsakmo inton makitam manen dagiti ipatpategmo iti biag! Panunotem met ti ragsak dagiti mapagungar!—Lucas 8:56.

Napalalo la ketdi ti ragsakmo inton makitam manen dagiti ipatpategmo iti biag!

PAMMATI ITI BIAG NGA AGNANAYON

Kinuna ni Jesus ken Marta: “Ti mangwatwat iti pammati kaniak, uray no matay, agbiagto; ket tunggal maysa a sibibiag ken mangwatwat iti pammati kaniak saanto a pulos matay.” (Juan 11:25, 26) Dagidiay pagungaren ni Jesus bayat iti sangaribu a tawen a panagturayna, addanto namnamada nga agbiag iti agnanayon—no la ketdi ipakitada ti pudpudno a pammati kenkuana.

“Ti mangwatwat iti pammati kaniak, uray no matay, agbiagto.”—Juan 11:25

Kalpasan nga imbagana dagita a makaparagsak a sasao, insaludsod ni Jesus ken Marta: “‘Patiem kadi daytoy?’ Kinunana kenkuana: ‘Wen, Apo; namatiak a sika ti Kristo nga Anak ti Dios.’” (Juan 11:26, 27) Kayatmo kadi met ti maaddaan iti pammati iti panagungar a kas ken Marta? Umuna, ammuem ti panggep ti Dios para iti tao. (Juan 17:3; 1 Timoteo 2:4) Makatulong dayta tapno maaddaanka iti pammati. Agpatulongka kadagiti Saksi ni Jehova tapno maammuam ti isursuro ti Biblia maipapan iti panagungar. Maragsakanda a mangilawlawag kenka iti dayta a naragsak a namnama a panagungar.

^ par. 2 Kitaem ti artikulo a “Saan a ni Patay ti Pagpatinggaan ti Amin!” iti panid 6 daytoy a ruar.

^ par. 9 Para iti ad-adu pay nga impormasion maipapan ti kari iti Biblia a panagungar iti masanguanan, kitaem ti kapitulo 7 iti libro nga Ania a Talaga ti Isursuro ti Biblia? nga impablaak dagiti Saksi ni Jehova.