Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Sungbat Dagiti Saludsod Maipapan iti Biblia

Sungbat Dagiti Saludsod Maipapan iti Biblia

Ania a kita ti persona ti Dios?

Ti Dios ket maysa a di makita nga espiritu a persona. Pinarsuana ti langit, daga, ken ti amin a sibibiag a bambanag. Awan ti nangparsua iti Dios ken awan nangrugianna. (Salmo 90:2) Kayat ti Dios nga isu ket biroken dagiti tattao ken ammuenda ti kinapudno maipapan kenkuana.—Basaem ti Aramid 17:24-27.

Ti Dios ket maysa a persona a mabalintay nga ammuen ti naganna. Maammuantayo dagiti galadna kadagiti bambanag nga inaramidna. (Roma 1:20) Ngem tapno maam-ammotayo a naimbag ti Dios, masapul nga adalentayo ti Saona, ti Biblia. Maammuantayo dita ti kinamanagayat ti Dios.—Basaem ti Salmo 103:7-10.

Ania ti rikna ti Dios iti kinaawan hustisia?

Ni Jehova a Namarsua kadatayo, kagurana ti kinaawan hustisia. Pinarsuana ti tao iti ladawanna. (Deuteronomio 25:16) Dayta ti makagapu a kagura ti kaaduan kadatayo ti kinaawan hustisia. Saan a gapuanan ti Dios dagiti kinaawan hustisia a mapaspasamak ita. Inikkan ti Dios dagiti tattao iti wayawaya nga agikeddeng. Nakalkaldaang ta saan nga umiso ti panangusar dagiti tattao iti wayawayada ket irurumenda ti sabsabali. Nasaktan ti puso ni Jehova.—Basaem ti Genesis 6:5, 6; Deuteronomio 32:4, 5.

Ni Jehova ket managayat ti kinahustisia ken dina ipalubos nga agtultuloy ti kinaawan hustisia. (Salmo 37:28, 29) Ikari ti Biblia a dandanin pagpatinggaen ti Dios ti amin a kinaawan hustisia.—Basaem ti 2 Pedro 3:7-9, 13.

Ikari ti Biblia a dandanin ipaay ti Dios ti kinahustisia iti amin