Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 UMADANIKA ITI DIOS

“Adtoy! Pagbalbalinek a Baro ti Amin a Bambanag”

“Adtoy! Pagbalbalinek a Baro ti Amin a Bambanag”

Kayatmo kadi a nasalun-atkayo a sangapamiliaan ken napaut ti biagyo? Kayatmo kadi ti agbiag iti lubong nga awan ti rigat, panagsagaba, ken ipapatay? Ti kasta a lubong ket saan laeng nga arapaap. Imbes ketdi, dandanin dumteng ti nalinteg a baro a lubong ta panggep dayta ni Jehova a Dios. Basaem no kasano a matungpal daytoy a kari a nadeskribir iti Apocalipsis 21:3-5.—Basaen.

“[Ti Dios] punasennanto ti amin a lua kadagiti matada.” (Apocalipsis 21:4) Ania a lua ti punasen ti Dios? Saan a lua gapu iti ragsak wenno ti lua a mangdalus iti mata. Dayta a kari ti Dios ket tumukoy iti lua gapu iti panagsagaba ken ladingit. Saan laeng a basta punasen ti Dios dagita a lua no di ket permanente nga ikkatenna dagiti pakaigapuan ti panagsangit nga isu ti panagsagaba ken ladingit.

“Awanton ni patay.” (Apocalipsis 21:4) Saan kadi a ti kangrunaan a pakaigapuan ti panagsangit ket ti kabusor a ni patay? Wayawayaanto ni Jehova dagiti natulnog a tattao manipud ken patay. Kasano? Babaen ti panangikkatna iti pakaigapuan ti ipapatay: ti basol a natawid ken Adan. (Roma 5:12) Pagbalinento ni Jehova a perpekto dagiti natulnog a tattao babaen iti daton a subbot ni Jesus. * Ti maudi a kabusor a ni patay “mapukawto.” (1 Corinto 15:26) Agbiagto dagiti matalek a tattao kas iti pinanggep ti Dios, ti panagbiagda nga agnanayon nga addaan perpekto a salun-at.

“Awanto metten ti . . . ut-ot.” (Apocalipsis 21:4) Ania nga ut-ot ti mapukaw? Ti mental, emosional, ken pisikal nga ut-ot gapu iti basol ken kinaimperpekto a mangparparigat iti adu a tattao.

Asidegen a matungpal ti biag nga awan ti lua, ipapatay, ken rigat. Ngem mabalin a maisaludsodmo, ‘Sadino?’ ‘Biag kadi idiay langit dayta a kari ti Dios?’ Saan. Usigem no apay. Umuna, dayta a kari ket narugian iti sasao a “ti tolda ti Dios adda iti sangatauan,” ket agnanaed dagiti tattao ditoy daga. (Apocalipsis 21:3) Maikadua, iladawan dayta a kari ti maysa a lubong nga “awanton ni patay”—maysa a lubong nga adda idi ipapatay ngem awanen. Ti ipapatay ket saan a pulos a napasamak idiay langit, ngem nabayagen a mapaspasamak ditoy daga. Nalawag ngarud a matungpal ditoy daga ti kari ti Dios a nasayaat a biag.

Punasento ti Dios dagiti lua gapu iti panagsagaba ken ladingit

Kayat ni Jehova a patientayo ti karina a nalinteg a baro a lubong. Kalpasan a dinakamatna dagiti bendision, pinatalgedanna dagiti karina idi kinunana: “Adtoy! Pagbalbalinek a baro ti amin a bambanag.” Sa innayonna: “Dagitoy a sasao matalek ken napudnoda.” (Apocalipsis 21:5) Ammuem ti ad-adu pay no kasano a dakayo a sangapamiliaan ket agbalin a paset dagiti naragsak nga agdaydayaw a makakitanto iti pannakatungpal iti kari ti Dios.

^ par. 5 Tapno maammuam ti ad-adu pay maipapan ti daton a subbot ni Kristo, kitaem ti kapitulo 5 ti libro nga Ania a Talaga ti Isursuro ti Biblia? nga impablaak dagiti Saksi ni Jehova.