Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 SUHETO ITI AKKUB | KASAPULANTAYO KADI TI DIOS?

No Apay a Kasapulantayo ti Dios

No Apay a Kasapulantayo ti Dios

Kuna dagiti doktor a masapul a penkentayo ti naespirituan a kasapulantayo tapno agbalintayo a naragsak. Pudno daytoy gapu ta kayat dagiti tattao ti agserbi maipaay iti natantan-ok a panggep ngem iti personal a panggepda. Tapno mapennek daytoy a kasapulanda, ipamaysa ti dadduma nga adalen ti nakaparsuaan, art, musika, ken dadduma pay. Ngem kaaduanna a saan nga agpaut ti ragsak a marikna kadagita.

Kayat ti Dios a naragsak dagiti tattao ita ken iti agnanayon

Saan a nakaskasdaaw dayta kadagiti agbasbasa iti Biblia gapu ta naisigud iti tao ti panagkasapulan iti naespirituan. Ipakita dagiti umuna a kapitulo ti Genesis a kalpasan a pinarsua ti Dios ti immuna nga agassawa, kanayon a nakisarita ti Dios kadakuada tapno maaddaanda iti nasinged a relasion kenkuana. (Genesis 3:8-10) Saan a pinarsua ti Dios ti tao nga agbiag nga agbukbukod; kasapulan a makikomunikarda iti Namarsua kadakuada. Namin-adu a dinakamat daytoy ti Biblia.

Kas pagarigan, kinuna ni Jesus: “Naragsak dagidiay sipapanunot iti naespirituan a kasapulanda.” (Mateo 5:3) Kadagita a sasao, maibagatayo a ti tarigagay a mangammo iti Dios ket paset ti naragsak ken makapnek a biag. Kasano a maaramidtayo dayta? Sinungbatan dayta ni Jesus idi kinunana: “Ti tao agbiag, saan nga iti tinapay laeng, no di ket iti tunggal sao a rumrummuar iti ngiwat ni Jehova.” (Mateo 4:4) Kasano a mangyeg kadatayo iti ragsak ken pannakapnek dagiti sasao, pampanunot, ken instruksion ti Dios a masarakan iti Biblia? Usigentayo ti tallo a kangrunaan a pamay-an.

Kasapulantayo ti Nasayaat a Panangiwanwan

Adu ita dagiti eksperto a nakasagana a mangted iti balakad maipapan iti relasion, ayat, biag ti pamilia, panangsolbar iti di pagkikinnaawatan, kinaragsak, ken uray ti mismo a panggep ti biag. Ngem asino pay koma ti makaipaay iti kasayaatan ken umiso a panangiwanwan maipapan kadagiti amin a banag no di ti Namarsua iti tao a ni Jehova a Dios?

Kas iti manual, ti Biblia ket mangiwanwan iti biag

 Kas panangyilustrar: No gumatangka iti baro nga alikamen, kas iti kamera wenno kompiuter, ekspektarem nga adda kakuyogna a manual wenno libro a mangilawlawag no kasano ti umiso a panangusarmo iti dayta. Ti Biblia ket mayarig iti dayta a manual wenno libro a mangiwanwan iti biagtayo nga impaay ti Dios a nangaramid kadatayo. Ilawlawag daytoy a “libro” no apay a naparsua ti tao ken no ania ti aramidenna tapno naragsak ti biagna.

Kas iti manual, ti Biblia ket nasayaat ti pannakaisuratna a libro. Mamakdaar kadagiti agbasa maipapan kadagiti ar-aramid a makadangran ken no kasano ti natalged ken nasayaat a panangusar iti biagtayo. Mabalin a makaguyugoy dagiti balakad ti dadduma ken kasla nalaka a suroten. Ngem saan kadi a nasaysayaat ti resultana ken maliklikan dagiti problema no suroten ti panangiwanwan ti Nangaramid kadatayo?

“Siak, ni Jehova, ti Diosmo, Daydiay mangisursuro kenka tapno magunggonaam ti bagim, Daydiay mangpappapagna kenka iti dalan a rebbeng a pagnaam. O no koma laeng pudno nga ipangagmo dagiti bilinko! Iti kasta ti talnam agbalin a kas iti maysa a karayan, ket ti kinalintegmo kas kadagiti dalluyon ti baybay.”—Isaias 48:17, 18

Masarakantayo iti Biblia ti panangiwanwan ken tulong a kasapulantayo

Nupay mangmangted ni Jehova iti panangiwanwan ken instruksion, dinatay piliten a mangawat kadagita. Imbes ketdi, kas naayat a Mananggunggona, sidudungngo nga iyaw-awisna: “Siak, ni Jehova, ti Diosmo, Daydiay mangisursuro kenka tapno magunggonaam ti bagim, Daydiay mangpappapagna kenka iti dalan a rebbeng a pagnaam. O no koma laeng pudno nga ipangagmo dagiti bilinko! Iti kasta ti talnam agbalin a kas iti maysa a karayan, ket ti kinalintegmo kas kadagiti dalluyon ti baybay.” (Isaias 48:17, 18) Nasayaat ken naragsak ti biagtayo no surotentayo ti panangiwanwan ti Dios. Ngarud, kasapulantayo ti Dios.

Kasapulantayo ti Solusion Kadagiti Problema

Marikna ti dadduma a dida kasapulan ti Dios gapu ta adu ti problema iti biag a saan a maitunos iti patpatien nga adda naayat a Dios. Kas pagarigan, mabalin nga adda mangisaludsod: ‘Apay nga agsagaba dagiti naimbag a tattao?’ ‘Apay a maipasngay ti dadduma nga ubbing nga adda depektona?’ ‘Apay a saan a patas ti biag?’ Nagpateg dagita a saludsod. Ti panangsapul iti makapnek a sungbat kadagita ket mabalin a dakkel ti epektoda iti biagtayo. Imbes nga ipabasol a dagus iti Dios dagita a problema, ammuentayo no ania ti sungbat ti Biblia a Sao ti Dios kadagitoy a saludsod.

Iti maikatlo a kapitulo ti Genesis, mabasatayo ti maipapan ken Satanas. Inusarna ti uleg a mangallukoy iti umuna nga agassawa a mangsukir iti bilin ni Jehova a Dios a dida mangan iti bunga ti kayo ti pannakaammo iti naimbag ken dakes. “Sigurado a saankayto a matay,” kinuna ni Satanas ken Eva. “Ta ammo ti Dios nga iti mismo nga aldaw a pannanganyo manipud iti dayta sigurado a maluktan dagiti matayo ket sigurado nga agbalinkayo a kas iti Dios, a makaammo iti naimbag ken dakes.”—Genesis 2:16, 17; 3:4, 5.

Babaen kadagita a sasao, saan laeng nga imbaga ni Satanas nga ulbod ti Dios no di ket saan a nainkalintegan ti panangiturayna. Pinagparang ti Diablo a nasaysayaat ti kasasaadda no agtulnogda kenkuana. Kasano a nasolbar dagita nga isyu? Inikkan ida ni Jehova iti panawen tapno mapaneknekan no pudno ti pammabasol ni Satanas. Arigna nga  inikkan ti Dios ni Satanas ken dagidiay dimmasig kenkuana iti gundaway a mangipakita no nasaysayaat ti biag dagiti tattao nga awan ti Dios.

Ania ti maibagam kadagiti pammabasol ni Satanas? Nasaysayaat kadi ti biag ti tao ken maiturayanda ti bagbagida nga awan ti Dios? Ti panagsagaba, kinaawan hustisia, sakit, ipapatay, krimen, panagbaba ti moral, gubat, panangikisap iti puli, ken dadduma pay a kinaranggas a mangparparigat iti adu a tao iti ginasgasut a tawen ket nalawag a pammaneknek a saan a kabaelan ti tao nga iturayan ti bagina nga awan ti Dios. Imbes nga ipakita a gapuanan ti Dios dagiti rigat a mapaspasaran ti tao, ibaga ti Biblia: “Ti tao dinominaranna ti tao iti pakadangrananna.”—Eclesiastes 8:9.

Gapuna, saan kadi a rumbeng laeng nga umadanitayo iti Dios tapno maammuantayo ti sungbat ken solusion dagiti makariro saludsod dagiti tattao? Ania ti aramiden ti Dios?

Kasapulantayo ti Tulong ti Dios

Nabayagen a kayat ti tao a mapukaw ti sakit, panaglakay, ken ipapatay. Adun a tiempo, pigsa, ken sanikua ti binusbosda ngem awan ti naaramidanda. Patien ti dadduma a no agtomarda iti nagduduma a sangkap, uminumda iti naisangsangayan a danum, wenno agnaedda iti espesipiko a lugar, agtalinaedda nga agkabannuag. Ngem napaay amin dagitoy a panangikagumaan.

Kayat ti Dios a nasayaat ken naragsak ti biag dagiti tattao. Dayta ti orihinal a panggepna a nangparsua iti tao ket sigurado nga itungpalna dayta. (Genesis 1:27, 28; Isaias 45:18) Ipasigurado ni Jehova a Dios a matungpal amin a panggepna. (Isaias 55:10, 11) Ibaga kadatayo ti Biblia ti kari ti Dios a mangisubli iti Paraiso a napukaw ti immuna nga agassawa. Mabasa iti maudi a libro ti Biblia: “Punasennanto [ni Jehova a Dios] ti amin a lua kadagiti matada, ket awanton ni patay, awanto metten ti panagleddaang wenno panagsangit wenno ut-ot. Ti immuna a bambanag naglabasdan.” (Apocalipsis 21:4) Kasano nga iyeg ti Dios dagitoy nagsayaat a kasasaad? Kasanotayo a magunggonaan iti daytoy a kari?

Insuro ti Anak ti Dios, ni Jesu-Kristo, kadagiti pasurotna nga ikararagda a maaramid ti pagayatan ti Dios. Kabesado ken ulit-uliten ti adu a tattao dayta a kararag, nga awaganda iti Kararag ti Apo. Kunana: “Amami nga adda iti langlangit, masantipikar koma ti naganmo. Umay koma ti pagariam. Maaramid koma ti pagayatam, kas sadi langit, kasta met iti daga.” (Mateo 6:9, 10) Wen, ti Pagarian Dios ti usaren ni Jehova a mangikkat kadagiti nakalkaldaang a resulta ti panangituray ti tao ken mangyeg iti inkarina a nalinteg a baro a lubong. * (Daniel 2:44; 2 Pedro 3:13) Ania ti rumbeng nga aramidentayo tapno magunggonaantayo iti inkari ti Dios?

 Imbaga ni Jesus ti maysa nga addang nga aramidentayo: “Daytoy kaipapananna ti agnanayon a biag, ti pananggun-odda iti pannakaammo maipapan kenka, ti maymaysa a pudno a Dios, ken iti daydiay imbaonmo, ni Jesu-Kristo.” (Juan 17:3) Wen, babaen ti tulong ti Dios, mabalin a maaddaanka iti agnanayon a biag iti naikari a baro a lubong. Dayta a namnama ti mangkombinsir kenka a kasapulantayo ti Dios.

Tiempo a Panangbirok iti Dios

Dua ribu a tawenen ti napalabas, nagpalawag idi ni apostol Pablo iti Areopago wenno Mars Hill, iti Atenas. Kinunana kadagiti taga-Atenas maipapan iti Dios: “Isu mangted iti biag ken anges ken amin a bambanag iti amin a tattao. Ta babaen kenkuana addaantayo ti biag ken aggunaytayo ken addatayo, a kas iti kinuna ti sumagmamano kadagiti dumadaniw kadakayo, ‘Ta annaknatayo met.’”—Aramid 17:25, 28.

Pudno pay laeng agingga ita ti kinuna ni Pablo kadagiti taga-Atenas. Ti Namarsua ti mangmangted iti angin nga angsentayo, ti taraon a kanentayo, ken ti danum nga inumentayo. Mataytayo no awan dagiti naimbag a bambanag nga ipapaay ni Jehova kadatayo. Ngem apay nga itultuloy ti Dios nga ipaay dagita a probision iti amin a tao, uray kadagiti saan a makaam-ammo kenkuana? Kinuna ni Pablo a “tapno sapulenda ti Dios, no isu maarikapda ket pudno a masarakanda, nupay, iti kinapudnona, saan nga adayo iti tunggal maysa kadatayo.”—Aramid 17:27.

Kayatmo kadi a maam-ammo a naimbag ti Dios ken adalen ti ad-adu pay maipapan kenkuana? Kayatmo kadi a maammuan dagiti panggep ken balakadna tapno agbiagka a naragsak ita ken iti agnanayon? No kasta, paregtaendaka a makisarita iti nangted kenka iti daytoy a magasin wenno kontakem ti nangipablaak. Maragsakanda a tumulong kenka.

^ par. 20 Para iti kanayonan nga impormasion no kasano nga itungpal ti Pagarian ti panggep ti Dios ditoy daga, kitaem ti kapitulo 8 ti libro nga Ania a Talaga ti Isursuro ti Biblia? nga impablaak dagiti Saksi ni Jehova ken magun-odan online ken mai-download iti www.jw.org/ilo.