Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Agpili iti lengguahe Iloko

 SUHETO ITI AKKUB | APAY NGA ADU TI MARIGATAN A MANGAYAT ITI DIOS?

Kinaulbod a ti Dios Naulpit

Kinaulbod a ti Dios Naulpit

TI PATPATIEN TI ADU

“Ti kararua dagiti nakaro ti kinadakesda ket mapan a dagus idiay impierno kalpasan a matayda, a sadiay matutuokda iti ‘agnanayon nga apuy.’” (Catechism of the Catholic Church) Kuna ti dadduma a lider ti relihion a dagidiay adda iti impierno ket interamente a naisina iti Dios.

TI KINAPUDNO MANIPUD ITI BIBLIA

“Ti kararua nga agbasbasol—dayta a mismo matayto.” (Ezequiel 18:4) Dagiti natay “saanda a pulos sipapanunot iti aniaman.” (Eclesiastes 9:5) No matay ti kararua ken awan puotna, kasano nga agsagaba iti “agnanayon nga apuy” wenno matutuok gapu ta interamente a naisina iti Dios?

Iti Biblia, ti Hebreo ken Griego a sasao a masansan a maipatarus kas “impierno” ket tumukoy iti tanem. Kas pagarigan, idi agsagsagaba ni Job gapu iti sakitna, inkararagna: “O sapay coma ta ilemmengnac idiay tanem [“iti impierno,” Douay-Rheims Version].” (Job 14:13, Ti Biblia, PBS) Kayat ni Job ti aginana iti tanem, saan ket nga iti lugar a pagtutuokan wenno naisina iti Dios.

NO APAY A NAPATEG

No naulpit ti Dios, ditay umadani kenkuana. “Sipud kinaubingko, naisuro kaniak ti doktrina nga umap-apuy nga impierno,” kuna ni Rocío a taga-Mexico. “Kabutengko ti Dios ken diak pagarupen nga adda naimbag a galadna. Impagarupko a nauyong ken saan a nadungngo.”

Nagbaliw ti panangmatmat ni Rocío iti Dios gapu iti nalawag nga ibaga ti Biblia maipapan iti panangukom ti Dios ken ti kasasaad dagiti natay. “Urayak la nabang-aran,” kunana. “Mamatiak itan a kayat ti Dios ti kasayaatan para kadatayo, ay-ayatennatayo, isu a mabalinko nga ayaten. Kayariganna ti maysa nga ama a mangkibkibin iti annakna ken kayatna ti kasayaatan para kadakuada.”—Isaias 41:13.

Adu ti nangikagumaan nga agbalin a relihioso gapu ta mabutengda iti umap-apuy nga impierno. Ngem saan a kayat ti Dios nga agserbika kenkuana gapu iti buteng. Imbes ketdi, kinuna ni Jesus: “Masapul nga ayatem ni Jehova a Diosmo.” (Marcos 12:29, 30) Kasta met, no mabigbigtayo a nalinteg ti Dios, agtalektayo met a nalinteg ti panangukomna iti masanguanan. Maikunatayo ti kas iti kinuna ti gayyem ni Job a ni Eliu: “Wen, iti kinapudnona, ti met laeng Dios saan nga agtignay a sidadangkes, ket ti met laeng Mannakabalin-amin saanna a ballikugen ti panangukom.”—Job 34:12.