Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 SUHETO ITI AKKUB | APAY NGA ADU TI MARIGATAN A MANGAYAT ITI DIOS?

Kinaulbod a ti Dios Maysa a Misterio

Kinaulbod a ti Dios Maysa a Misterio

TI PATPATIEN TI ADU

Kadagiti Kristiano a relihion, “ti Romano Katoliko, Eastern Orthodox, ken Protestante, bigbigenda ti Dios a tallo a Persona: Dios Ama, Dios Anak, ken Dios Espiritu Santo. Sigun iti Kristiano a doktrina, dina kaipapanan dayta ti tallo a dios, no di ket dagitoy tallo a persona ket maymaysada.”—The New Encyclopædia Britannica.

TI KINAPUDNO MANIPUD ITI BIBLIA

Pulos a di imbaga ti Anak ti Dios a ni Jesus nga agpadada ken Amana. Imbes ketdi kinunana: “Mapanak iti Ama, agsipud ta ti Ama dakdakkel ngem siak.” (Juan 14:28) Kinunana pay kadagiti adalanna: “Umuliak ken Amak ken Amayo ken iti Diosko ken Diosyo.”—Juan 20:17.

Ti nasantuan nga espiritu ket saan a persona. Dagiti nagkauna a Kristiano ket ‘napnoda iti nasantuan nga espiritu,’ ken kinuna ni Jehova: “Mangiparukpokakto iti espirituk iti tunggal kita ti lasag.” (Aramid 2:1-4, 17) Saan a paset ti Trinidad ti nasantuan nga espiritu. Dayta ket aktibo a puersa ti Dios.

NO APAY A NAPATEG

Inlawlawag dagiti Katoliko nga iskolar a da Karl Rahner ken Herbert Vorgrimler a ti Trinidad ket “saan a mabalin a maammuan no saan a maipakaammo, ken uray naipakaammon dayta saan latta a maawatan.” Mabalinmo kadi nga ayaten ti maysa a dimo am-ammo wenno dimo maawatan? Ngarud, ti doktrina a Trinidad ket makalapped iti panangammo ken panangayat iti Dios.

Kasta ti kuna ni Marco a nadakamat iti immuna nga artikulo. Kinunana: “Pagarupko nga ilemlemmeng ti Dios ti kinasiasinona isu nga ipapanko a saan a maseknan, misterio, ken narigat nga asitgan.” Ngem kuna ti Biblia a ti Dios “saan nga adayo iti tunggal maysa kadatayo.” (Aramid 17:27) Saanna nga ilemmeng ti kinasiasinona kadatayo. Kayatna a maam-ammotayo. Kinuna ni Jesus: “Agdaydayawkami iti am-ammomi.”—Juan 4:22.

Kuna ni Marco: “Idi naammuak a ti Dios ket saan a paset ti Trinidad, naaddaanak met laengen iti personal a relasion kenkuana.” No ibilangtayo ni Jehova kas maysa a Persona imbes a misterio, nalaklaka nga ayaten. Kuna ti Biblia: “Ti saan nga agayat saanna a naam-ammo ti Dios, agsipud ta ti Dios ket ayat.”—1 Juan 4:8.