Accessibility setting

Agpili iti lengguahe

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Mapan iti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

TI PAGWANAWANAN NOBIEMBRE 2013

Sungbat Dagiti Saludsod Maipapan iti Biblia

Sungbat Dagiti Saludsod Maipapan iti Biblia

Asino ti mapan idiay langit, ken apay?

Minilion ti mangnamnama a mapan idiay langit. Imbaga ni Jesus nga agnaed sadiay dagiti matalek nga apostolna. Sakbay ti ipapatayna, inkarina a mangisagana iti lugar para kadakuada a kadua ti nailangitan nga Amana.—Basaem ti Juan 14:2.

Apay nga adda dagiti tattao a mapagungar tapno agbiag idiay langit? Ania ti aramidenda idiay? Imbaga ni Jesus kadagiti apostolna nga agbalindanto nga ar-ari ken iturayanda ti intero a daga.—Basaem ti Lucas 22:28-30; Apocalipsis 5:10.

Mapan kadi idiay langit amin a naimbag a tao?

Kaaduan a pagilian, sumagmamano laeng ti agturay. Yantangay pagungaren ni Jesus dagiti tattao nga agbiag idiay langit tapno iturayanda ti daga, namnamaentayo a sumagmamano laeng ti mapili. (Lucas 12:32) Dakamaten a mismo ti Biblia ti eksakto a bilang ti kadua ni Jesus nga agturay.—Basaem ti Apocalipsis 14:1.

Nangisagana ni Jesus iti lugar idiay langit para iti sumagmamano a pasurotna. Ammom kadi no ania ti aramidenda sadiay?

Saan laeng a dagidiay mapan idiay langit ti magunggonaan. Dagiti matalek nga iturayan ti Pagarian ni Jesus, sagrapendanto ti agnanayon a biag iti naisubli a paraiso a daga. (Juan 3:16) Dadduma nga agbiag idiay Paraiso ket naisalakan manipud pannakadadael ti agdama a dakes a sistema ti bambanag. Agbiagto sadiay ti dadduma babaen ti panagungar.—Basaem ti Salmo 37:29; Juan 5:28, 29.

Ammuem ti Ad-adu Pay

Ania ti Pagarian ti Dios?

Adu ti makaammo iti kararag ti Apo. Ania ti kayat a sawen ti sasao nga: “Umay koma ti pagariam”?