Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Ti Pagwanawanan  |  Oktubre 2013

 UMADANIKA ITI DIOS

“Sibubulos a Pinakawannakayo ni Jehova”

“Sibubulos a Pinakawannakayo ni Jehova”

“Asinoman a di mamakawan dadaelenna ti rangtay a pagballasiwanna.” Dagita ti sasao ti Briton a historiador a ni Edward Herbert a nagbiag 400 a tawen ti napalabasen. Ipakita dayta ti makagapu no apay a mamakawantayo: Ngamin mabalin a datayto met ti dumawat iti pammakawan. (Mateo 7:12) Ngem adda pay napatpateg a rason a mamakawantayo. Paliiwenyo ti kinuna ni apostol Pablo iti Colosas 3:13.—Basaen.

Gapu ta imperpektotayo, nalabit adda maibaga wenno maaramidtayo makaparurod wenno makapasakit iti sabsabali. (Roma 3:23) Kasanotayo a mataginayon ti talna kadagiti padatayo nga imperpekto a tattao? Ti Dios pinaltiinganna ni Pablo tapno balakadannatayo nga agbalin a managpasensia ken manangpakawan. Napateg pay laeng ita dayta a balakad nupay dandani dua a ribu a tawen ti napalabasen. Usigentayo dagiti sasao ni Pablo.

“Itultuloyyo nga anusan ti maysa ken maysa.” Ti sasao nga “itultuloyyo nga anusan” ket nagtaud iti Griego a sao a kaipapananna ti managpasensia wenno naanus. Kuna ti maysa a reperensia nga iparangarang dagiti Kristiano dayta a galad babaen ti “sidadaan a panangan-anus iti biddut wenno makaparurod a kababalin ti sabsabali.” Ti sasao a “maysa ken maysa” ipasimudaagna ti panagpinnasensia. No ammotayo nga adda ugalitayo a makaparurod iti dadduma, ditay ipalubos a dagiti saantayo a kayat nga ugali ti sabsabali ti mangdadael iti talna iti nagbabaetantayo. Ngem no ngay adda makabasol kadatayo?

‘Itultuloyyo a sibubulos a pakawanen ti maysa ken maysa.’ Sigun iti maysa nga iskolar, ti Griego a sao a naipatarus kas “sibubulos a pakawanen” “ket saan a gagangay a sao para iti panangpakawan . . . ngem ipaganetgetna ti sibubulos a panangpakawan.” Kuna ti sabali pay a reperensia a daytoy a sao kaipapananna ti “panangipakita iti pabor, panangipaay iti gunggona, ken panangparagsak.” Ipakpakitatayo a naparaburtayo no sidadaan a mangpakawantayo uray no ‘adda panggapuantayo nga agreklamo.’ Ngem apay a sidadaantayo a mangipakita iti kasta a pabor? Gapu ta inton agangay, mabalin a datayo met ti agkasapulan iti pabor wenno pammakawan ti nakabasol kadatayo.

“Kas iti sibubulos a panangpakawan kadakayo ni Jehova, kasta met ti aramidenyo.” Daytoy ti kangrunaan a rason no apay a sibubulos a pakawanentayo ti sabsabali: Sibubulos a pinakawannatayo ni Jehova a Dios. (Mikias 7:18) Panunotem laengen ti dakkel a pabor nga impakita ni Jehova kadagiti agbabbabawi a managbasol. Ni Jehova ket saan a kas kadatayo a managbasol. Ngem sibubulos a pakawanen ti Dios dagiti agbabbabawi a managbasol nupay ammona a saanna a kasapulan ti pammakawanda. Talaga a ni Jehova ti kangrunaan a mangipakpakita iti sibubulos a panangpakawan kadagiti agbabbabawi a managbasol!

Ni Jehova ti kangrunaan a mangipakpakita iti sibubulos a panangpakawan kadagiti agbabbabawi a managbasol!

Ti asi ni Jehova ti mangtignay kadatayo nga umadani ken mangtulad kenkuana. (Efeso 4:32–5:1) Nasayaat nga isaludsodtayo iti bagitayo, ‘Yantangay sibubulos a pinakawannak, apay koma a diak mapakawan ti padak nga imperpekto a talaga a pagbabbabawyanna ti basolna kaniak?’—Lucas 17:3, 4.